Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, kde sa spravidla zdržiava z pracovných, štúdijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní túto skutočnosť do 3 pracovných dní nahlásiť na evidencii obyvateľstva v mieste, kde sa prechodne zdržiavajú a to vtedy, ak ich predpokladaný pobyt bude trvať dlhšie ako 30 dní. Ak prechodný pobyt trvá i po skončení predpokladaného času, je občan povinný na evidencii obyvateľstva nahlásiť predĺženie prechodného pobytu.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu trvania. Inak zaniká uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace !

Potrebné doklady:

- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodné listy detí

- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť / výpis z listu vlastníctva, kolaudačné rozhodnutie

- Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný súhlas majiteľa podpísaný na
evidencii obyvateľstva

- Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný alebo sobášny list

- Tlačivo na trvalý pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva


Vybavuje: pracovníčka evidencie obyvateľstva.
Kontakt: 042/44 555 11
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku