Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má byt, dom.

Občania sú povinní do 3 pracovných dní hlásiť ohlasovni na MÚ miesto a začiatok trvalého pobytu.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov, žijúcich v spoločnej domácnosti, môže nahlásiť trvalý pobyt člen rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pričom však musí predložiť potrebné doklady.

Občanov mladších ako 15 rokov a  občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony prihlási na trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ich poverený zástupca.


Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace !

Potrebné doklady:

- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, príp. rodné listy detí

- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť / výpis z listu vlastníctva, kolaudačné rozhodnutie

- Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný súhlas majiteľa podpísaný na evidencii obyvateľstva


- Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný alebo sobášny list

- Tlačivo na trvalý pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva

 


Vybavuje: Vybavuje pracovníčka evidencie obyvateľstva.
Kontakt: Kontakt: tel. 042/44 555 11
Doba vybavenia: Na počkanie
Poplatky: Bez poplatku