Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Sociálne dotácie

Informácie o posúdenie príjmu podľa zákona o životnom minime

 Sumy životného minima platné od 01.07.2013
198,09 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu
138,19 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
90,42 € pre nezaopatrené dieťa neplnoleté

 Započítavanie príjmov:
Príjem rodičov: otec, matka
Príjem nezaopatrených detí
Príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba ( napr. výživné)

 Za príjem sa považuje:
 Čistý príjem zo závislej činnosti
 Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti
 Dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.)
 Prídavok na dieťa
 Daňový bonus
 Zaopatrovací príspevok
 Rodičovský príspevok
 Výživné
 Dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa
 Peňažný príspevok na opatrovanie
 Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
 Iné

 Rodič predkladá úradu práce sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa trvalého pobytu dieťaťa:
 vyplnený „Formulár na posúdenie príjmu“,
 príjmy za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, rozpísané po jednotlivých mesiacoch

Ak na poskytnutie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten, ktorý je príslušný podľa trvalého pobytu dieťaťa, všetky doklady na posúdenie príjmu zašle tento úrad úradu príslušnému na poskytnutia dotácie.

Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácie je najviac vo výške životného minima pre spoločne posudzované osoby.

 

Sociálne dotácie

 

Sumy životného minima účinné od 01.07.2013

jedna plnoletá fyzická osoba – 198,09 €

ďalšia spoločne posudzovaná  plnoletá fyzická osoba – 138,19 €

nezaopatrené  neplnoleté dieťa – 90,42 €

ostatné zostáva nezmenené

 

nové tlačivá k posúdeniu sú v prílohe, ostatné zostáva nezmenené.

 

 

Miklovičová

 


Tlačivá a dokumenty