Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Sociálny referát

Aplikáciou zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov sa zmenili podmienky na prijatie občanov do zariadení sociálnych služieb a poskytnutí opatrovateľskej služby

- posudzovanie žiadateľov  na uvedené služby – opatrovateľská služba

                                                                                   zariadenie opatrovateľskej služby

                                                                                   zariadenie pre seniorov

potrebné doklady : žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

lekársky nález na účely posúdenia alebo výpis zo zdravotnej   dokumentácie / nie starší ako 6 mesiacov/

Lehota vybavenia 30 dní odo dňa podania žiadosti

Vybavuje : Marta Miklovičová

                  č.t. 042/4455568

Potrebné doklady:


 


Vybavuje: Marta Miklovičová
Kontakt: 042 44 555 68
Doba vybavenia: do 30 dní odo dňa podania žiadosti, najskôr dňom podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku