Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu. Matričný úrad po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

 

 

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo poskytne matričný úrad/
 • rodný list obidvoch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova predkladá úmrtný list manžela/manželky
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec pred uzavretí manželstva v SR je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením a nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,-€
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200.00,-€
Uzavretie manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20.00,-€
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20.00,- €
Povolenie uzavretia manželstva mimo určenej doby 20.00,- €
Povolenie uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti 70,- €


Vybavuje: Marta Melicherová, Ing. Stanislava Hlaváčová
Kontakt: 042 44 555 66 (67)
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: uvedené vyššie