Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Chronológia detských ihrísk

Dátum: 03.10.2012 | Rubrika: TABULA | Komentáre (8)

Chronológia detských ihrísk - vyjadrenie poslancov

Chronológia DI.

V januári na porade poslancov sme prerokovávali návrh rozpočtu. V kapitálových výdavkoch bolo navrhnutých  75tisíc eur na výstavbu  detských ihrísk. Pán primátor navrhol 3 lokality. Poslanci hneď na porade mali iné návrhy.  Preto sme sa dohodli, že schválime celkovú sumu na   výstavbu detských ihrísk a na lokalitách sa dohodneme dodatočne, aby sme neblokovali schválenie rozpočtu.

31. 1. 2012 – verejné MZ - schválený rozpočet mesta 

14. 2. 2012 - porada zvolaná pánom primátorom

     Pán primátor zvolal poradu poslancov, na ktorej sme sa mali dohodnúť na lokalitách DI. Prozval tiež  riaditeľku ZŠ, riaditeľky MŠ Ilava a MŠ Klobušice, právničku mesta, vedúcich odborov mesta, prednostu. Poslanci predniesli svoj návrh – ul. Medňanská – areál školy, ul.Kukučínova, Klobušice – MŠ. Pani riaditeľka ZŠ hoci najskôr súhlasila s umiestnením DI v areály školy, zmenila názor a  vyslovila svoje výhrady voči tejto lokalite. Pán primátor  oznámil, že s lokalitami nesúhlasí a z porady  odišiel. Zostali sme na rozpakoch –  rozísť sa, alebo pokračovať v diskusii? Potom sme sa dohodli na určitom postupe. Urobili sme  zápis z tejto porady, kde sme uviedli nami navrhované lokality, požiadali o vypracovanie štúdie areálu školy so zakomponovaním DI. Zápis sme poslali primátorovi. V odpovedi zaslanej mailom primátor skonštatoval, že tieto lokality nepodpíše.

13. 3. 2012 – porada poslancov 

Na tejto porade sne sa dohodli, že  pre zabezpečenie vstupu na DI z ul. Medňanskej by bolo vhodné získať pozemky medzi cestou a školským areálom.  Ing. Slávik sa podujal sa osloviť majiteľov týchto pozemkov a  navrhnúť im odkúpenie.

20. 3. 2012 – schválené uznesenie o lokalitách, finančných prostriedkoch a termíne VO

20. 3. 2012 - primátor vetuje  uznesenie o lokalitách, finančných prostriedkoch a VO, pretože sa domníeva „ že toto uznesenie je pre obec zjavne nevýhodné “.

10. 4. 2012 -  neplánované MZ – potvrdenie uznesenia – prelomenie veta primátora

Po opakovaných otázkach, kedy sa začne realizácia DI,  primátor odkázal poslancom, aby špecifikovali prvky a dopadové plochy pre DI

9. 5. 2012 – spoločné zasadanie MV Medňanská – Skala a Stred, prizvaní poslanci, riaditeľky ZŠ a MŠ – požiadavky na prvky a dopadové plochy zaslané primátorovi

Na otázku zástupkyne primátora,  kedy sa začnú realizovať DI,  primátor odpovedal, že  nemá relevantné podklady  (pritom už naše požiadavky boli zverejnené na internetovej stránke mesta aj v IM), nemá originály zápisníc z MV a komisií, hoci zápisnice boli zaslané mailom a odovzdané originály prezenčných listín, zápisnice nie sú podpísane,  nie sú vysporiadané pozemky

11. 7. 2012 – upozornenie prokurátora

21. 8. 2012 – zrušenie nezákonného bodu uznesenia, primátor sa zaviazal, že  sa ešte tento rok začne pracovať na VO  na projekty a realizáciu DI.

24. 8. 2012 – pozemky zapísané na LV mesta, okrem jedného pozemku (posldený pozemok nebol doteraz zapísaný na LV, napriek tomu, že Ing. Sklávik vyhlásil, že do 31.augusta    budú všetky pozemky na LV mesta)

Doteraz sa  na DI nezačalo pracovať.

 

 

Lokality DI.

Pán primátor navrhol umiestniť detské ihriská na ul. Medňanskej – medzi blokmi domov, ul. Štúrova a ihrisko na Sihoti – športový areál,

Na podnet poslankyne Hujovej doplnil  ul.  Kukučínovu.

Poslanci nesúhlasili s ihriskom na Sihoti, pretože tu je plánované detské ihrisko z eurofondov  MAS Vršatec. V rozpočte sú schválené financie na spoluúčasť mesta na realizáciu, bol už vypracovaný projekt na toto ihrisko.  Ak sa začne výstavba v určenej lokalite, prostriedky z eurofondov nebudú poskytnuté.

Na ulici Štúrovej je okrem detského ihriska aj športové ihrisko, preto poslanec Jašurek navrhol, aby sme v tomto roku neinvestovali do detského ihriska v tejto lokalite, ale na budúci rok počítali  s obnovou detského aj  športového ihriska.

Mestský výbor Medňanská - Skala navrhol, aby na ulici Medňanskej  bolo vybudované väčšie detské ihrisko v areály školy pre deti vo veku 0-14 rokov, ktoré by mohlo slúžiť väčšiemu počtu detí zo sídliska SNP, ul. Medňanskej, z materskej škôlky aj zo školy.

Poslanec Porubčan navrhol, aby bolo zaradené aj DI v Klobušiciach.

Pán primátor miesto toho , aby diskutoval s poslancami, začal vyvíjať rôzne iné aktivity, aby zvrátil ich rozhodnutie.

 Rýchle sa zorganizoval petičný výbor pod vedením pani K.Daškovej za detské ihrisko na Sihoti a zozbieral 187 podpisov. Pán primátor tvrdil členom petičného výboru, že detské ihrisko z eurofondov je nereálne. V IM  č. 7-8 im však  oznamuje, že  už vyšla výzva a bol aktualizovaný projekt, prebehlo výberové konanie na realizátora stavby a je veľmi pravdepodobné, že v budúcom roku sa zrealizuje.

Pani riaditeľka ZŠ vo svojom stanovisku uviedla viacero dôvodov, prečo nie je vhodné umiestniť ihrisko v areály školy, myslím, že všetky sa dajú normálnym spôsobom vyriešiť. Vyučovací proces ihrisko rušiť nebude – okná tried nesmerujú na DI. Ihrisko bude oplotené – odhradené od areálu školy. Obmedzenie športových aktivít žiakov nehrozí – aj oni sa môžu zahrať na ihrisku, je možné aj dobudovanie bežeckej dráhy a doskočiska – plánované na budúci rok.   Podľa štúdie, ktorá bola vypracovaná pani učiteľkou telesnej výchovy pre areál školy, malo byť v mieste plánovaného DI  viacfunkčné ihrisko s umelým povrchom.

V mene  poslancov  MsZ Ilava RNDr. Etela Eglyová

 

Predchádzajúce aktuality