Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Čipovanie domácich zvierat

Dátum: 27.06.2013 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (5)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov o povinnosti čipovania psov a mačiek


Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov
Moravská 1343/29, 020 01 Púchov

                                                           Mestské úrady,

                                                           Obecné úrady

                                                           okr. Ilava, Púchov, Považská Bystrica


Vybavuje: Hlubinová                                                      Púchov 15.4.2013

 

Vec: Povinnosť čipovania psov, mačiek, fretiek

Od 1.11.2011 musia byť všetky psy, mačky, fretky nezameniteľne označené

-   do 8 týždňov veku

-   alebo pred uvedením na trh

-   alebo pred prevedením zvieraťa do vlastníctva inej osoby

v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov / § 19 ods.3/ a Vyhlášky MPRV SR č. 19/2012 Z.z. o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat.

Na spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred dátumom 1.11.2011 sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie, ktoré končí dátumom 30.9.2013 / § 54b ods.5, zák. č. 39/2007 Z.z. /. V priebehu tohto obdobia musia byť psy, mačky a fretky označené mikročipom – transpondérom alebo tetovaním.

Psy, mačky a fretky označení pred 3.7.2011 tetovaním, ktoré je čitateľné a dokázateľné / potvrdené v preukaze o pôvode / , sú platne označené a netreba ich dodatočne označovať  mikročipom – transpondérom.

Aplikáciu transpondéra – mikročipu môže vykonať len poverený veterinárny lekár / § 19 ods.8 zákona č. 39/2007 Z.z./. Transpondér je aplikovaný sterilnou jednorazovou striekačkou pod kožu. Úkon je bezbolestný a trvá asi 2 sekundy.Informácie o identifikovanom zvierati a jeho majiteľovi zadáva do Centrálneho registra spoločenských zvierat veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa / § 19 ods.9 zák. č. 39/2007 /.

Transpondér – mikročip musí byť v súlade s normou ISO 11784 a je čitateľný odčítavacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11785.

Toto odčítavacie zariadenie vlastnia súkromní veterinárni lekári, regionálna veterinárna správa , prípadne mestská polícia.

Psi, mačky a fretky, ktoré sú premiestňované mimo územia SR, musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa / Nariadenie č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady /. Pas môže vystaviť len poverený lekár, ktorý je zapísaný v Zozname poverených lekárov.

Pri nesplnení tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží pokutu fyzickej osobe pokutu do 300 eur / § 48 ods.1, písm.a zák.č.39/2007 Z.z.  / , fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 do 3500 eur / § 50 ods.1, písm e /.

Podrobnejšie informácie vám poskytne váš ošetrujúci veterinárny lekár, Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov / 0424710186, zdraviezvierat.pu@svps.sk/ alebo nawww.svssr.sk,www.kvlsr.sk.

                                                                                             
MVDr.Ján Pastorek
riaditeľ RVPS Púchov


 

Predchádzajúce aktuality