Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Finančná a multikriteriálna analýza parkovacieho systému v meste Ilava

Dátum: 16.10.2014 | Rubrika: TABULA | Komentáre (74)

Predkladáme dôležitý dokument, vypracovaný v súvislosti so zámerom mesta Ilava riešiť nepriaznivú situáciu v CMZ

Riešitelia projektu VUD Žilina na poslednom MsZ zodpovedali otázky, týkajúce sa projektu. Klikajte:
na prezentáciu VÚD
na stanovisko vedenia mesta

textBezplatné parkovisko na Železničnej ulici
   
textPodanie návrhu parkoviska formou bezzávorového park. systému - Ing. Viktor Wiedermann

 

Vážení spoluobčania, priatelia,

dovoľte mi dať Vám na vedomie, že k dokumentu Finančná a multikriteriálna analýza parkovacieho systému v meste Ilava, ktorý Vám bol daný na vedomie a ktorého autorom je VÚD, a.s. Žilina, sa prídu vyjadriť jeho riešitelia osobne k VZ MZ  dňa 28.10.2014, plánované v Dome kultúry v Ilave o 16:30 hod. Odprezentujú dokument a budú odpovedať na otázky verejnosti. Týmto Vás prosím o Vašu účasť vzhľadom na vážnosť dokumentu a stavu hlavne v CMZ mesta.

S úctou a pozdravom

Ing.Štefan  Daško 
Primátor mesta Ilava
 

                                                                                                                                               


klikajte: Finančná a multikriteriálna analýza parkovacieho systému v meste Ilava

(pdf súbor, počet strán: 63)


Dokument bol vypracovaný v súvislosti so zámerom mesta Ilava riešiť nepriaznivú situáciu v statickej doprave v centrálnej mestskej časti. Dotknuté územie sa nachádza v urbanistickom obvode Ilava - Stred a pozostáva z ulíc Košecká, Moyzesova, Farská a Ružová a Mierového námestia. Tieto komunikácie sú označené miestne komunikácie zberné. Územie je napojené priamo na cestu I. triedy I/61, tvorí v súčasnej dobe hlavnú os komunikačnej siete mesta.

Pozn.: Dokument je sprístupnený aj v DK Ilava vo vestibule

vud zilina

 

Predstavenie spoločnosti VÚD, riešiteľa projektu


Výskumný ústav dopravný, a. s. vo svojej 60-ročnej existencii plní významné úlohy s celospoločenskými a národohospodárskymi dôsledkami, čo vyplýva z riešenia významných výskumných úloh v oblasti tvorby a realizácie dopravnej politiky. S tým súvisí rozsiahle know-how, ktoré ho kvalifikuje na zaradenie do vedecko-výskumnej základne Slovenskej republiky.

Ústav bol založený v roku 1954 ako Vedecko-výskumný ústav dopravný v Prahe. Názov Výskumný ústav dopravný nesie od roku 1956. Svoje pracoviská mal v Prahe, Brne, Bratislave a od roku 1964 aj v Žiline.

Ústav je organizáciou vedy, výskumu a vývoja s dlhoročnou tradíciou. Pôsobí vo všetkých druhoch dopravy, najmä v oblastiach techniky, technológie, prevádzky, ekonomiky, legislatívy, riadenia a organizácie dopravy, informatiky a automatizácie v doprave, ekológie, energetiky, bezpečnosti a kvality dopravy, dopravnej infraštruktúry, dopravného zabezpečenia a riadenia cestovného ruchu, dopravnej politiky, skúšobníctva a certifikácie v oblasti stavebných výrobkov, určených výrobkov a interoperability.

Ústav sa v nedávnej minulosti zaoberal aj statickou dopravou v rámci projektov Easyway II  (ČP1: Inteligentné parkovanie vozidiel) a Bratislava mestská časť Petržalka - riešenie statickej dopravy (Posúdenie dopravno technického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia). Spracovali sme tiež množstvo návrhov riešenia mestskej dopravy a naši zamestnanci sú certifikovanými audítormi plánov udržateľnej mestskej mobility. Zoznam vybraných projektov je zverejnený na stránke http://www.vud.sk/projects/projects_sk.html

VÚD, a. s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. VÚD, a. s. je Autorizovanou osobou AO SK 05, AO SKTC 125 a notifikovaným orgánom s prideleným identifikačným číslom 1358.“

Ing. Martin Bolo
Researcher
Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Transport research Institute, Inc.
Velky Diel 3323
010 08 Žilina

Slovakia
Tel: 00421/41/5686 217

Fax: 00421/41/5652 883

Internet: http://www.vud.sk
E-mail: m.bolo@vud.sk

 

Predchádzajúce aktuality