Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Financovanie samospráv počas krízy

Dátum: 31.08.2009 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

Dôležité plenárne zasadnutie Únie miest Slovenska a Združenia K8.

Vyhlásenie zo spoločného plenárneho zasadnutia Únie miest Slovenska a Združenia K8, z
26. augusta 2009 v Bratislave. Zasadnutia sa zúčastnil aj primátor Ing. Štefan Daško, ktorý bol prizvaný ako hosť Únie miest Slovenska.

Hlavnou témou stretnutia bolo: Financovanie samospráv - aktuálny stav a riešenia v kontexte dopadov hospodárskej krízy.

Vlastný text spoločného vyhlásenia:


Členovia Únie miest Slovenska a Združenia K8,


uvedomujúc si vážnosť situácie a potrebu riešenia dopadov hospodárskej krízy v ekonomickej aj sociálnej oblasti,
rešpektujúc nezastupiteľnú úlohu a spoločnú zodpovednosť samospráv v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja v regiónoch Slovenska,
s cieľom definovať aktuálne potreby a návrhy opatrení, ktoré majú znamenať ekonomický impulz v regiónoch ako súčasť riešení hospodárskej krízy,

prijali na spoločnom plenárnom zasadnutí Únie miest Slovenska a Združenia K8 nasledujúce Vyhlásenie:
Slovenské mestá realizujú v súčasnosti množstvo racionalizačných opatrení s cieľom vysporiadať sa s dopadmi hospodárskej krízy. Za základný princíp nášho úsilia považujeme zodpovedné nakladanie s vlastným majetkom a efektívne a transparentné používanie prostriedkov z našich rozpočtov.
Na našom území sa vytvárajú podmienky pre ekonomický rozvoj regiónov. Sme jedným z najväčších zamestnávateľov a prostredníctvom investícií a služieb poskytujeme priestor pre vznik alebo udržanie množstva ďalších pracovných miest.
Na realizáciu svojich samosprávnych úloh a na pôsobenie ako ekonomicky stabilizujúceho prvku v našich regiónoch sú však potrebné aj adekvátne zdroje.

Členovia Únie miest Slovenska a Združenia K8 preto vyzývajú vládu SR prijať nasledujúce opatrenia:
ako systémové riešenie na zmiernenie výpadkov príjmov samospráv v dôsledku hospodárskej krízy a ako nástroj zvýšenia zainteresovania samospráv na tvorbe pracovných miest na svojom území by mala vláda SR od 1.1.2010 prerozdeľovať 6,2 % z výnosu z dane z príjmu fyzických osôb, ktorý doteraz ostával súčasťou štátneho rozpočtu, obciam, mestám a VÚC,
prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu po prehodnotení jeho výdavkovej štruktúry v spolupráci so samosprávami výrazne podporovať projekty, ktoré posilňujú zamestnanosť a:

- zlepšujú infraštruktúru v mestách a obciach - napr. v oblasti dopravnej infraštruktúry, obnovy škôl, pamiatok, športovísk, kultúrnych zariadení, osobitná pozornosť by mala byť venovaná podpore cestovného ruchu,

- zlepšujú životné prostredie - napr. budovanie kanalizácie, podpora obnoviteľných zdrojov, budovanie parkov, cestnej zelene a pod.,

- obsahujú opatrenia podporujúce informatizáciu samospráv a eGovernment,

- podporujú znižovanie spotreby a zvyšovanie efektívnosti pri spotrebe energií - napr. zatepľovanie a výmena okien, obnova škôl, uplatňovanie tepelných čerpadiel, využívanie solárnej energie a pod., cieľom je podporiť zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie spotreby energetických zdrojov, teda zlepšenie energetickej bilancie vybraných budov vo vlastníctve samosprávy, štátu, aj bytových domov (komplexná rekonštrukcia bytového fondu najmä v sídliskových aglomeráciách), pričom uvedené projekty vytvárajú pracovné miesta v regiónoch a znižujú náklady občanov napr. na bývanie,
zaviesť do praxe nový miestny poplatok, ktorý umožní mestám a obciam získať finančné prostriedky na zlepšenie a dobudovanie infraštruktúry, ktorej potreba súvisí s novou investičnou výstavbou v katastrálnom území mesta, obce a tiež umožniť zvýšenie poplatku za dobývacie priestory
novelizovať zákon o miestnych daniach, s cieľom zvýšenia výberu dane aj s ohľadom na hodnotu nehnuteľností
novelizáciou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zrušiť limit 60% celkového zadĺženia obcí
rešpektovať mzdovú autonómiu samospráv voči svojim zamestnancom a nezvyšovať mzdové náklady prostredníctvom kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa, ktoré nezodpovedá reálnym možnostiam v danom regióne,
zrýchliť a zefektívniť čerpanie štrukturálnych fondov, prehodnotiť štruktúru priorít a rozpočtov v Národnom strategickom referenčnom rámci a príslušných operačných programoch s cieľom prispôsobiť sa potrebám súčasnej ekonomickej situácie počas trvania hospodárskej krízy.

Primátori žiadajú vládu SR o priame rokovanie so zástupcami Únie miest Slovenska a Združenia K8 o navrhovaných opatreniach, ktoré zodpovedajú potrebám miest a rešpektujú ich osobitné postavenie v štruktúre samosprávy na Slovensku.

V Bratislave, 26. augusta 2009

Ing. Andrej Ďurkovský, primátor hlavného mesta SR Bratislavy,

prezident Únie miest Slovenska

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov, predseda Združenia K8

Predchádzajúce aktuality