Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Korešpodencia so ZMOS

Dátum: 28.10.2013 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

Primátor mesta Ilava zverejňuje verejnosti, občanom korešpondenciu s vedením ZMOSu a predsedom Ing. J. Dvončom.


KEA
Anketa KEA - tlačová správa
Verejný dlh prelomí na budúci rok dlhovú brzdu na úrovni 55% HDP a v roku 2015 bude atakovať 57% HDP

 Vážená pani primátorka, starostka, Vážený pán primátor, starosta,

posielam Vám list generálneho riaditeľa MF SR so žiadosťou o zaslanie očakávaného skutočného plnenia rozpočtov miest a obcí k 31.12.2013. Aj na základe argumentácie zo strany miest a obcí o tom, že ich skutočné hospodárenie v roku 2013 bude priaznivejšie ako bolo deklarované v doteraz schválených rozpočtoch, chce MF SR prihliadať aj na tieto očakávané skutočné výsledky hospodárenia miest a obcí. Ide o jeden  z výstupov rokovania s predsedom vlády SR a rezortnými ministrami  k problematike konsolidácie v rozpočtovom hospodárení obcí v roku 2013 a k východiskám rozpočtu verejnej správy na rok 2014. Dôležité aj z pohľadu ZMOS je naplnenie a dodržanie termínu zaslania informácie v predloženej štruktúre do 2.10. 2013.

Jozef Dvonč
Predseda ZMOS

Vec: Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31. 12. 2013

V nadväznosti na závery rokovania ZMOS u predsedu vlády SR dohodnuté dňa 28. 09. 2013 v súvislosti s plnením memoranda o spolupráci medzi ZMOS a vládou SR, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie priloženej tabuľky s informáciami o očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu Vášho mesta/Vašej obce/Vašej mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií v jeho/jej pôsobnosti) k 31. 12. 2013.

Vyplnenú tabuľku zašlú mestá/obce/mestské časti príslušnému metodikovi obcí daňového úradu elektronickou poštou najneskôr do stredy 02. 10. 2013 a následne aj v písomnej forme (podpísané primátorom/starostom).

Žiadame o zabezpečenie tejto úlohy v súlade s uvedeným termínom.

S pozdravom
Radoslav Majerský
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Bratislava 30. 09. 2013


 

Vážený pán primátor,
v prílohe Vám zasielam podklad na rokovanie s predsedom vlády SR a ministrami, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 28. septembra 2013. Samozrejme, okrem toho odznelo na stretnutí množstvo ďalších argumentov a informácií o požiadavkách Rady ZMOS a názoroch samospráv, ktoré tlmočíte aj vo Vašej mailovej správe.

S pozdravom
Jozef Dvonč

 

primátor:
Máme aktuálnu mieru zadĺženia 17,9%(k 10/2013),bez deficitov,bez záväzkov po lehote splatnosti,bez sankčného plnenia z prehraných súdnych sporov.Mám dobré info,že dlh štátu je za 55%?Aktuálne hodnotenie finančného zdravia podľa INEKO zo stupnice (0,...6, zmena metodiky z (-3...+3) 5,0.Medziročne zlepšenie z 4,8(r.2011).K roku 2010 máme finančné zdravie 4,5.Rok 2009 4,4.Štvrtý rok šetríme a zlepšujeme finančné zdravie,znižujeme zadĺženosť.Prečo nám Fico s Kazimírom brýzga a kydá na nás a naše vedenie sa nato díva? Žiadame ZMOS a vládu aby bol rešpektovaný zákon.Rozpočet,aj zmeny schvaľujú poslanci zastupiteľstva,aj za SMER.My robíme ako doposiaľ.S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou budeme mať skutočné celkové výdavky bežného rozpočtu za celý rok 2013 nižšie ako v roku 2008.Čo ešte od nás chcú?Ak ZMOS nezačne hájiť naše záujmy(je financovaný z našich príspevkov) a bude pôsobiť ako 5. kolóna zvážime, či v ňom zostaneme.Treba vyzvať vládu aby začala zodpovedne zvládať to čo nezvláda: odborne,zodpovedne,profesionálne,charakterne riadiť verejné financie,pretože príčinou zadĺženia a deficitov je ona,a predovšetkým ona.Ak nám selektívne siahnu na Dane pôjdeme sa súdiť so štátom aj ZMOSOM.Pán Predseda a vedenie máte schválené uznesenie zo Snemu a požadovať návrat percenta podielových daní na pôvodných 70,3%.Napíšte nám ako to presadzujete a kde.

 

S prianím príjemného dňa
Ing. Štefan Daško Primátor mesta Ilava

 


Primator Ilava


Primátor mesta Ilava v súvislosti s medializovaným vyhlásením vlády,premiéra,ministra financií s kritikou samospráv,miest obcí ako vinníkov problémov verejných financií,deficitov a dlhov,neplnením Memoranda dáva na vedomie aktuálnu tlačovú správu INEKO. Ďalej dáva na vedomie info bannnery miera zadĺženia,chronológia rozpočtov,finančné zdravie mesta Ilava,ekonomické príspevky v Aktualitách,čísla Ilavských novín a priebežné plnenie rozpočtu mesta Ilava za r. 2013 a odmieta za mesto Ilava obviňovanie z finančnej nedisciplinovanosti a ďaľšie krátenie DzPFO. Naopak,vinníkom súčasného stavu sú doterajšie vlády,vrátane terajšej ako aj kríza.

Za mesto Ilava:

1, miera zadĺženia ku koncu roka 2013 17,5%,....štát 55-57%

2, finančné zdravie podľa INEKO +2,0

3, k 07/2013 prebytok rozpočtu(plnenie) cca 167.000 euro,prebytok bežného rozpočtu cca 220.000 euro,pričom štátu,ministrovi to nestačí

4, už 3. rok po sebe (2011-2013) sme nezobrali ani 1 euro nového úveru

5, nemáme záväzky po lehote splatnosti,naopak dlžia nám dlhodobo okrem iných aj verejné inštitúcie pod gesciou štátu ako NsP v Ilave

6, robíme všetko preto,aby sme na rozdiel od štátu aj po 3-4 rokoch šetrenia,škrtania,znižovania, výdavkov a konsolidácie v max. možnej miere naplnili,alebo sa reálne priblížili za mesto k plneniu Memoranda,s ktorým ako mesto a štatutár sme nesúhlasili.

7, v našom prípade to znamená stlačiť skutočné výdavky bežného rozpočtu za r. 2013 nižšie ako boli v roku 2008(5 rokov nazad) na úroveň cca 2,800.000 euro,pričom narozpočtované potreby máme na úrovni 3,050.000 euro.

8, na rozdiel od štátu roky hospodárime bez deficitov v rozpočte.

9, skutočné riešenia sú v rozpočte štátu,prípadne Sociálnej poisťovne a pod.,nie u zdravo rozpočtovo dlhodobo zodpovedných samospráv.

10, uvedené tlaky vlády,ministra idú na úkor občanov a sú antisociálne(minimálne u samospráv s mierou zadĺženia do 30%,bez záväzkov po lehote splatnosti,s vyrovnanými,resp. prebytkovými rozpočtami).

11, na rozdiel od štátu,organizácií a inštitúcii v správe štátu sme za 6,5 roka môjho pôsobenia nedostali mesto napríklad do prehraných súdnych sporov s finančným sankčným plnením,pokutami pre mesto,do deficitov a dlhov nad 30%,trvale sme bez záväzkov po lehote splatnosti.Obstarávame efektívne, zákonne.Riadime sa zákonmi SR a trvalou rozpočtovou zodpovednosťou.

 Ing.Štefan Daško
Primátor mesta IlavaPRÍLOHY:

 


Predchádzajúce aktuality