Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

List predsedovi vlády SR

Dátum: 07.12.2012 | Rubrika: TABULA | Komentáre (5)

Vyjadrenie primátora k listu Ing. Jozefa Dvonča CsC, zaslanému predsedovi vlády SR

ZÁPISNICA z rokovania Rady RZMOSP, ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2012 v Trenčianskych StankovciachVerejnosť mesta Ilava,Vážené riaditeľky škôl,MŠ,členovia pedagogických zborov v Ilave, pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci,rodičia,žiaci:

Z naliehavých a vážnych dôvodov, vzhľadom na šíriace sa zavádzajúce a nepravdivé informácie z kruhov Ministerstva školstva a vlády SR Vám dávam na vedomie komunikáciu a list Predsedu ZMOS,primátora Nitry ing.Jozefa Dvonča CsC. K neprofesionálnym,zavádzajúcim až klamlivým vyjadreniam centrálnych orgánov,Ministerstva,vlády na adresu miest a obcí pri alokovaní fin. prostriedkov na prenesené kompetencie v oblasti školstva.Zároveň Vám dávame do pozornosti na http://www.ilava.sk/aktuality/vyhlasenie-unie-miest-slovenska aj stanovisko Únie miest Slovenska.Problém v školstve,požiadavky pedagogických a nepedagogických pracovníkov,mzdy je problémom bývalých a tejto vlády a ich neschopnosti efektívne a poctivo spravovať štát,detto školstvo.Zároveň dopĺňam stanovisko moje ako štatutára mesta Ilava a Vášho primátora.

V mestách a obciach,aj v Ilave dodržiavame zákon a na školy posielame to a toľko, čo na to od štátu dostávame.Zároveň sme v uplynulých rokoch a mesiacoch s využitím externých (EÚ fondov – rekonštrukcia ZŠ Medňanská v Ilave) nenávratných financií,ako aj z vlastných zdrojov(okná,zateplenia, a fasády MŠ v Ilave a Klobušiciach,nová kotolňa v MŠ Klobušice a iné investície v menšom finančnom rozsahu)týmto zmodernizovali,skvalitnili,zefektívnili a skultúrnili tieto zariadenia.

10 argumentov a faktov:

1,Vláda, štát SR mestám a obciam na rok 2012 a 2013 zobral znížením podielových Daní(DzPFO) z cca 71% na niečo viac ako 65%  v tomto roku nemalé finančné prostriedky.Uvedených 71% sme mali po niekoľko rokov.V prípade nášho mesta Ilava to činí ako úbytok na príjmoch cca 100.000 Eur ročne.

2, napriek tomu nie sme a nebudeme v deficite ako štát

3, na rozdiel od štátu SR,ktorého zadĺženie na konci r. 2012 bude cca 52,7% voči HDP(Ústavný zákon o dlhovej brzde,rozpočtovej zodpovednosti) bude zadĺženie mesta Ilava na zdravej a primeranej úrovni cca 20% voči celkovým bežným príjmom.Len za rok 2012 sme medziročne znížili zadĺženosť asi o 2,8%.Štát ju zvýšil medziročne o viac ako 6%.

4, na rozdiel od štátu,ktorý si bude musieť ďalej aj v budúcom roku požičiavať na fin. trhoch,my mesto Ilava v návrhu nového rozpočtu na r. 2013 neuvažujeme s novým úverom.Tým znovu znížime zadĺženosť,takže na konci roku 2013 klesne pod 18% voči celkovým bežným príjmom.

5, Nemali sme a nemáme neuhradené záväzky po lehote splatnosti,všetky finančné povinnosti si plníme v reálnom čase do doby splatnosti

6, som si vedomý,že je to v dôsledku našich šetriacich opatrení v uplynulom období,z ktorých niektoré sa odrazili aj v menšom komforte pre Vás občanov

7, konali sme,konáme  a budeme konať ako zodpovedný hospodár.Za Vaše pochopenie Vám všetkým,Ilavania,ďakujem.Má to svoj význam.Stále sme ekonomicky zdraví(mesto),

8, celkové výdavky bežného rozpočtu sme od roku 2009,ktorý beriem ako základ, znížili v roku 2010 cca o viac ako 40.000 Eur, v roku 2011 cca o 240.000 Eur(áno dobre čítate 240.000 Eur), za rok 2012,čiže 3 roky po východiskovom roku 2009 odhadujem nižšie celkové výdavky bežného rozpočtu mesta Ilava podľa vývoja za 1.-10/2012 nižšie o cca 200.000 Eu.To je priame šetrenie.Popri tom sme investovali,modernizovali,aj v tomto roku.

9, Mám dôvod až presvedčenie si myslieť,že štát takto na sebe,svojom aparáte,straníckych podpôr,profitov vo svojich výdavkov nešetril a nešetrí.

10, Štát, vláda,politické strany, okrem toho,že dostali školstvo a pedagogických a nepedagogických pracovníkov tam kde ich dostali, začínajú ekonomicky ohrozovať aj zdravé ekonomické,spoločensko-sociálne,samosprávne fungovanie  nielen niektorých,ale už aj tých najzodpovednejšie a najracionálnejšie fungujúcich miest a obcí.

Ing.Štefan Daško
Primátor Mesta Ilava

Príloha:
Vyhodnotenie rozpočtu 2009 až 11-2012 Mesačník.pdfList predsedu ZMOS Jozefa Dvonča:

Vážené panie primátorky, vážené panie starostky,
vážení páni primátori, vážení páni starostovia,

vzhľadom na komplikovaný vývoj v školstve, ktorý v prípade prijatia ďalších ústupkov zo strany vlády môže ohroziť financie samospráv a tým aj naplnenie prijatého memoranda, oslovil som predsedu vlády SR a ministra školstva SR listom, ktorý Vám v prílohe prikladám. Problematikou sa bude zaoberať aj Predsedníctvo ZMOS na svojom zasadnutí, ktoré som zvolal na 12. decembra 2012.

S pozdravom

Jozef Dvonč
predseda ZMOS

Príloha:
Znenie listu predsedovi vlády SR

 

 

Predchádzajúce aktuality