Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Mesto Ilava získalo ďalší grant

Dátum: 02.07.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (0)

"Dotácia na zberné nádoby pre separovaný zber od Recyklačného fondu"

Primátor Mesta Ilavy zverejňuje:

list - info ku grantu z recyklačného fondu na rozšírenie zberu separovaného odpadu Bratislava 14.5.2014

list Správnej rady Recyklačného fondu k žiadosti o grant mesta Ilavy na separáciu odpadu Bratislava 12.3.2014


Tlačová správa:

Komuniké z II. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 27. februára 2014, 27.02.14   

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v sume 272 240  EUR.

Spoločnosti ZSNP RECYKLING, a. s., bola poskytnutá dotácia vo výške 62 700 EUR na projekt s názvom „Modernizácia vybavenia zariadenia na spracovanie starých vozidiel“. Cieľom predloženého projektu je zabezpečiť ekologické vysušovanie starých vozidiel modernou mobilnou odsávacou súpravou. Lisovaním – úpravou odpadu pred jeho konečným zhodnotením sa zabezpečí zvýšenie jeho objemovej hustoty a unifikovanie tvaru, čím sa ušetrí hlavne skladovací priestor a dopravné náklady.

Mesto Ilava získalo dotáciu vo výške 34 540 EUR na projekt „Zefektívnenie triedeného zberu v meste Ilava“ . Cieľom podkladového projektu je intenzifikácia triedeného zberu papiera, plastov, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov v meste Ilava.

Dotáciu vo výške 39 000 EUR získalo aj Mesto Hurbanovo s projektom „Nákup zberového vozidla na triedený zber“. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia a zefektívnenie triedeného zberu odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, skla a papiera na území mesta Hurbanovo a obce Martovce, ako aj znižovania celkových nákladov spojených so zberom a triedením uvedených odpadov a to cez obnovu zvozovej techniky a letákovú propagačnú kampaň.    

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov spoločnosti Ľupčianka, s. r. o., v celkovej sume 78 000 EUR na projekt „Intenzifikácia dotrieďovania a prvotnej úpravy predseparovaných odpadov“. Cieľom predloženého projektu sú investície do zakúpenia triediacej linky a lisu pre novobudované regionálne stredisko na dotrieďovanie a úpravu vyzbieraných surovín pred ďalším spracovaním recykláciou pre región Horehronie umiestneného v obci Valaská. Zaobstarané technologické vybavenie skvalitní a zefektívni systém triedeného zberu plastov, papiera, skla a kovových obalov.

Združenie obcí SEZA získalo na projekt „Obnova technických zariadení združenia obcí SEZA“ dotáciu vo výške 58 000 EUR. Cieľom predloženého projektu je intenzifikácia už zavedeného triedeného zberu plastov, papiera, skla a viacvrstvových kombinovaných materiálov.

Rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 16. 01. 2014 do 13. 02. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 259 124 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

 

Súvisiace dokumenty:

Predchádzajúce aktuality