Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Miera dlhu na konci roka 2013

Dátum: 14.01.2014 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (4)

Primátor mesta  aktualizuje mieru zadĺženia mesta Ilava po ukončení roka 2013 A


Mesto Ilava, primátor mesta  aktualizuje mieru zadĺženia mesta Ilava po ukončení roka 2013  z prognózy 17,5%(viď graf z 1.Q 2013) na17,1% čo je medziročné zníženie o 2,8% z 19,9%(neauditované predbežné údaje)

Miera zadĺženosti mesta Ilava k 31.12.2013 po zaúčtovaní celkových bežných príjmov roku 2013 a splátok istiny úverov sa znížila z 19,9% ku koncu roka 2012 na 17,1% voči celkovým bežným príjmom k 31.12.2013

Ing.Štefan Daško  
Primátor mesta Ilava

 

Dlh sa blíži k 60 percentám

B

 

Vývoj v réžii a zodpovednosti štátu SR a vlády.

Daško       

 

Nezodpovednosť štátu,vládnych a straníckych garnitúr nie je cesta. 

V r. 2011, keď sa prijal ústavný Zákon o rozpočtovej zodpovednosti, bol verejný dlh štátu SR 43,4 % HDP(dlh Ilavy 22% voči bežným príjmom) pri max. hranici 60 % pre oba subjekty.Po 2.Q 2013 sa dlh štátu zvýšil na 58%,ku koncu roka je odhad do 55%.Dlh mesta klesol na 17%,bez záväzkov po lehote splatnosti,s ukazovateľom finančného zdravia INEKO 5,0/6, čo je v 1. šestine zo 138 miest Slovenska.Dlh mesta po zohľadnení r. 2014 na nové volebné obdobie r. 2015-2018 klesne pod 15% so zlepšením finančného zdravia na 5,1/6 výborné finančné zdravie.Štát mestám a obciam zobral na roky 2011,2012 5%DzPFO,na rok  2014 3,3% a nezabránil prudkému rastu dlhu.Mestá a obce,konkrétne Ilava v sťažených podmienkach(za 2 roky nám de facto zobrala vláda min.  150.000 euro) svoj dlh ustála a znížila ho o 150.000 euro.Pritom sa dá hovoriť o pokračujúcom rozvoji mesta.Za oba roky sme z vlastných zdrojov a grantov, bez úverov zrekonštruovali obe materské škôlky, budovu MsÚ modrobielu,ktoré, zdôrazňujem, sú majetkom mesta nevyhnutným na základný výkon služieb a kompetencií mesta pre Vás,občanov každého veku.Rekonštrukcie takéhoto rozsahu na budovách neboli robené od ich postavenia,čo sú dnes desiatky rokov.Zrekonštruovali sa chodníky Nálepkova,Medňanská,cintoríne v Iliavke,vybudovali  v mestských častiach detské ihriská.Realizujú sa aj z hľadiska financovania externé akcie, dokanalizácia hlavne v Klobušiciach a Rekonštrukcia žel. Trate,ktoré zásadne kvalitatívne a dlhodobo menia k lepšiemu podstatnú časť dopravnej a enviromentálnej infraštruktúry mesta minimálne v častiach Klobušice a Sihoť. Každý rok niečo potrebné a pekné v meste vybudujeme,zrekonštruujeme,Efektívne,transparentne,v súlade s legislatívou,zákonom o verejnom obstaraní.Za 7 rokov vo funkcii len prvé 2 roky(2007,2008) boli predkrízové roky konjunktúry.Od 4.Q r. 2008 pretrvávajú negatívne vplyvy finančnej,ekonomickej,hospodárskej,spoločenskej, a z toho vyplývajúcej aj vzťahovej,morálnej krízy.Neuveriteľne sa byrokratizuje, komplikuje a spomaľuje systém práce daný nám legislatívou.Prispôsobujeme tomu prácu,investície,rozvoj primeraný finančným a legislatívnym možnostiam a limitom.Pripravuje sa realizácia parkovného systému v meste s vybudovaním záchytných parkovísk.Na Úrade pre verejné obstaranie máme na posúdenie EÚ projekt Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia v meste Ilava vo výške cca 260.000 euro(po vysúťažení).

Pomalá konsolidácia, príspevky do Eurovalov,zvýšenie likvidnej rezervy a rozpočtová nezodpovednosť spôsobili, že vláda sa s úrovňou dlhu veľmi rýchlo priblížila vážnym ústavným kritickým  hraniciam dlhu. Vláda sa v r.2013 musela zaoberať opatreniami na neprekročenie hranice 55 % HDP.Stále nie je potvrdené de jure,že sa podarilo uvedenú hranicu neprekročiť.

Aj vo volebnom roku 2014 bude tento Zákon určovať vývoj a diskusiu o verejných financiách podstatným spôsobom.Čo je však podstatné,do budúcna je zarobené na sťaženie podmienok výkonu samospráv pre občanov zlým hospodárením štátu,vlády a podfinancovaním miest a obcí.S prekročením dlhu štátu 57% HDP to bude ťažký dopad na sociálnu situáciu časti obyvateľstva a rozpočty miest a obcí.To je smutná realita hospodárenia štátu a hrozba na ďalší volebný cyklus rokov 2015-2018.Dlhodobo vyzývame na zodpovednosť štát,vlády.

Z týchto dôvodov si dovoľujem poprosiť o pochopenie Vás, obyvateľov mesta,podnikateľský sektor,že dynamika a rýchlosť rozvoja mesta je limitovaná uvážlivým,dlhodobým prístupom vedenia mesta k  miestnej rozpočtovej zodpovednosti.Vyváženosť jedného s druhým je zárukou a cestou trvalého rozvoja v dlhodobom horizonte pri zabezpečení finančnej stability s vylúčením existenčného ohrozenia finančného zdravia mesta. Aj po r. 2013 konštatujeme,že nemáme prehrané súdne spory s finančným plnením,sankciami pre mesto,na rozdiel od bežnej praxe štátu,vlády,ministerstiev, štátnych organizácii rôzneho typu a foriem, niektorých miest,obcí.Mesto bude mať priestor na financovanie niektorých potrebných akcií externým,návratným financovaním,úvermi v novom volebnom období(rozumný bezpečný odhad do 800.000 euro).Ďakujem Vám za pochopenie,dôveru a pomoc,pracovníkom mesta za pripravený rozpočet mesta na r. 2014 a poslancom MZ za jeho schválenie.Toto všetko chápem ako našu spoločnú vec, záujem,dielo.


V súbore pdf (zväčšenie)Vyhodnotenie rozpočtu a obrazová príloha rekonštrukčných prác

Nové ihriská v meste

Refundácia detské ihrisko Sihoť

                            

 

Predchádzajúce aktuality