Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje

Dátum: 17.04.2018 | Rubrika: Dianie v regióne | Komentáre (0)

výzvu na zasielanie projektov minirekonštrukcii v rámci aktivity AKTÍVNY OBČAN

 

Miestna akčná skupina Vršatec  vyhlasuje

výzvu na zasielanie projektov minirekonštrukcii v rámci aktivity AKTÍVNY OBČAN

MAS Vršatec je zoskupením iniciatívnych ľudí zo samosprávy obcí, podnikateľov, občianskych združení a jednotlivcov, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje okolie, obec, územie.

Do územia MAS Vršatec patria nasledovné obce:Horná Súča, Dolná Súča, Hrabovka, Skalka nad Váhom, Zamarovce, Horné Srnie, Dulov, Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa, Pruské, Vršatské Podhradie, Krivoklát, Bohunice, Bolešov, Borčice, Slavnica, Kameničany, Sedmerovec a mestá Nemšová a Ilava.

 

CHARAKTERISTIKA  PROJEKTOV MINIREKONŠTRUKCIE:

 

MAS Vršatec každoročne vyhlasuje aktivitu „Aktívny občan“. Občania majú možnosť posielať svoje návrhy riešenia na „minirekonštrukcie“ zdevastovaných plôch, pričom môže ísť len o udržiavacie práce. Podporujeme najmä návrhy, ktoré majú úžitok pre čo najviac občanov. Podmienkou na získanie finančnej podpory je, že žiadateľ sa zaviaže zrealizovať brigádu spolu s dobrovoľníkmi do určitého vopred stanoveného termínu.  Minirekonštrukcie sú finančne podporené z 2% daní, ktoré nám venovali občania.  Zvyčajne sa tiež podujme obec či mesto prispieť na minirekonštrukciu určitou finančnou čiastkou.  Za posledné roky bolo toto financovanie nastavené v pomere 50:50, čím sa nám podarilo opäť podporiť viac projektov.

PRAVIDLÁ ZAPOJENIA SA DO PROJEKTU MINIREKONŠTRUKCIE

Projekt minirekonštrukcie môže predložiť ktorýkoľvek obyvateľ z územia MAS Vršatec, pričom návrh projektu minirekonštrukcie bude obsahovať:

- meno, priezvisko, adresu , telefonický a emailový kontaktna organizátora minirekonštrukcie,

 

- krátky popis toho, čo by sa malo minirekonštrukciou dosiahnuť,

 

- predpokladaný rozpočet minirekonštrukcie /MAS Vršatec môže jeden projekt podporiť vo výške maximálne 50% z celkovej sumy minirekonštrukcie. Pre rok 2018 vyčlenila sumu 300,00,- Eur na jeden projekt, čo znamená že celkový rozpočet projektu môže byť 600,00,- Eur, pričom zvyšných 50% prispeje obec. Pokiaľ pôjde o náročnejšie zmeny v rámci minirekonštrukcie či o zásadnú premenu verejného priestranstva MAS Vršatec môže podporiť projekt sumou maximálne 500,00,- Eur, čo bude opäť predstavovať maximálne 50% z celkovej   sumy projektu, zvyšných 50% doplatí obec, projekt tak môže byť v celkovej výške 1000,00,- Eur./

 

- fotodokumentáciu aktuálneho stavu (resp. stavu pred minirekonštrukciou).

 

Organizátor si vyhradzuje právo projektový zámer nezaradiť do výberového konania, ak nespĺňa vyššie uvedené podmienky ! 

 

Svoje nápady na minirekonštrukcie zasielajte spolu so všetkými potrebnými informáciami na e-mailovú adresu: masvrsatec@masvrsatec.sk ,alebo  napálené na CD poštou na adresu:  MAS Vršatec, Ľuborčianska 724/27, 914 41 Nemšová.

 

Po obdržaní všetkých projektových zámerov kancelária MAS Vršatec zorganizuje interné výberové konanie, na základe ktorého budú všetci žiadatelia oboznámený s tým, či ich projekt bude/nebude podporený v rámci aktivity Aktívny občan.

 

PODMIENKY PRE VYBRANÝCH ORGANIZÁTOROVO MINIREKONŠTRUKCII

Po tom ako organizátor obdrží pozitívnu správu o podporení práve jeho návrhu minirekonštrukcie, je povinný minirekonštrukciu zrealizovať  za pomoci dobrovoľníckej brigády.

Organizátor je povinný kancelárii MAS Vršatec, do vopred stanoveného termínu uvedeného nižšie v tejto výzve, predložiť nasledovné doklady:

- Správa zo zrealizovanej aktivity,

- Elektronicky spracovaný rozpočet minirekonštrukcie,

- Doložiť originály bločkov za zakúpené veci nevyhnutné na zrealizovanie minirekonštrukcie,

- Prezenčnú listinu podpísanú všetkými členmi dobrovoľníckej brigády,

- Fotodokumentáciu STAVU PRED minirekonštrukciou,

- Fotodokumentáciu z PRIEBEHU realizácie minirekonštrukcie,

- Fotodokumentáciu  STAVU PO zrealizovaní minirekonštrukcie.

Správa zo zrealizovanej aktivity, Elektronický rozpočet a Prezenčná listina budú súčasťou dokumentov, ktoré budú organizátorovi zaslané spolu s pozitívnou správou o podporení jeho návrhu minirekonštrukcie !!

Suma ktorou kancelária MAS Vršatec podporí minirekonštrukciu a na ktorej sa spoločne dohodne s organizátorom minirekonštrukcie je záväzná a nemenná.

Časový harmonogram:

16.apríl 2018 – vyhlásenie výzvy na zasielanie projektov minirekonštrukcii

15.máj 2018 – ukončenie prijímania návrhov projektov na minirekonštrukcie

do 31. mája 2018 – rozhodnutie o podporených a vyradených projektoch minirekonštrukcie

30. november 2018 – do tohto termínu musia byť minirekonštrukcie zrealizované a organizátor je povinný do tohto termínu MAS Vršatec predložiť všetky povinné náležitosti.

Kontaktná osoba :

Mgr. Jana Minárechová, e-mail: info@masvrsatec.sk, tel. č. 0911 278 480


-prim-

 

 

Predchádzajúce aktuality