Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Neverili sme ale dúfali sme ...

Dátum: 19.12.2011 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (5)

Posledná platba za CMZ uhradená

Neverili sme, ale dúfali sme...........

že záverečná platba číslo 4 na projekt: „ Rekonštrukcia parku a komunikácii Centrálnej mestskej zóny v Ilave“ bude preplatená ešte v tomto roku. Žiadosť o platbu formou refundácie  Mesto Ilava podalo dňa 13. 10. 2011 na  Trenčiansky samosprávny kraj. Odbor SO/RO pre ROP v celkovej výške 92 872, 30 EUR. Uvedenú sumu Mesto Ilava uhradilo dodávateľovi stavby STRABAG s. r. o.  Bratislava v dvoch faktúrach. Podmienkou, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR preplatilo z uvedenej čiastky 95% Mesto Ilava sa podrobilo kontrole dňa 9. 11. 2011 v zmysle pokynu vedúceho odboru SO/RO pre ROP TSK, kde bola fyzicky kontrolovaná stavba spolu s dokladmi:

- žiadosť o platbu

- faktúry, ktoré sú predmetom žiadosti o platbu, vrátane všetkých príloh

- kniha došlých faktúr

- účtovný rozvrh týkajúci sa projektu /všetky analytické účty pre projekt/

- účtovný denník

- hlavná účtovná kniha

- stavebný denník

- projektová dokumentácia

- monitorovacie správy

- čestné prehlásenie, že prijímateľ nemá príjmy z realizovaného projektu

- čestné prehlásenie, potvrdzujúce naplnenie pravidiel rovnosti príležitosti

- dokumentácia o nakladaní so stavebným odpadom

Zo záverov kontroly bolo zistené, že navýšenie DPH z 19% na 20% DPH je vo výške 773, 94 EUR, čo je v zmysle zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kvalifikované ako neoprávnený výdavok, ktorý Mestu Ilava nebude preplatený. Kontrola  nezistila nedostatky, z ktorých by uložila povinnosť na prijatie opatrení. Zvýšenie DPH bolo len v poslednej záverečnej platbe, predchádzajúce platby boli podané v roku 2010 s 19% DPH, ak by sa tak neudialo, tak by mesto znášalo väčší neoprávnený výdavok. Platobná jednotka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odoslala 95% z výšky oprávnených výdavkov  zo sumy 92 098,36 EUR, čo predstavuje sumu 87 493,44 EUR ktoré mesto obdržalo na svojom účte dňa 15. 12. 2011.  Počas realizácie boli podané tri žiadosti o platbu, jednu žiadosť o zúčtovanie predfinancovania  a tri monitorovacie správy. Počas  5-tich rokov  je projekt sledovaný ministerstvom a každoročne musí Mesto Ilava posielať následnú monitorovaciu správu. Mesto Ilava touto platbou ukončilo realizáciu uvedeného projektu, ktorý bol z hľadiska administratívy veľmi náročný množstvom požadovaných dokladov zo strany štátu a EU  napríklad-  vypracovanie 15-tich čestných vyhlásení, ktoré mesto muselo doložiť.

Osobne hodnotím projekt i napriek administratívnej náročnosti ako veľmi úspešný. Náš projekt spolu s ďalšími dvadsiatimi v TSK sa  dostal do publikácie vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom s názvom „Skúsenosti s realizáciou decentralizovaných opatrení ROP v programovom období 2007-2013 stav implementácie k 30. 6. 2011“.

Spracoval: Ing. Stanislav Janušek

V Ilave dňa 19. 12. 2011


Obrazové dokumenty:
Rekonštrukcia parku a komunikácie CMZ - charakteristika projektu
TSK - sprostredkovateľský orgán pre ROP

 

Predchádzajúce aktuality