Preskoi na obsah
ENGLISH INFO
Grafick verzia - Verzia pre slabozrakch - Textov verzia Odobera RSS RSS

Vae nzory k lnku Nov podlahy pre nau kolu

prspevky s zoraden od najstarch (zmeni)

[1] vqxRYVNtrXfSQQWKLRy - 29.08.2012 19:20 - odpoveda
Mirek Dočkal hovored:13) Mysledm tedm prostě to, že zne1me nějakfd vesmedr, kterfd je možnfd a ze1roveň skutečnfd. Nezne1me předmo nic, co by bylo jen možne9. Takže když chceme (třeba na ze1kladě knvatovfdch jevů, nebo i něčeho jine9ho) zave9st nějakou představu, že existujed nějake9 jine9 ontologicke9 možnosti než ta uskutečněne1 v něšem světě, me1me před sebou dvě řešened: a) buď předpokle1dat, že existujed striktned ontologicke9 možnosti, tj. věci stejně možne9 jako ne1š světě a přitom neuskutečněne9 to třeba děle1 kodaňske1 interpretaceb) nebo předpokle1dat existenci paralelnedch vesmedrů, ve ktere9m jsou ty v našem světě neuskutečněne9 ontologicke9 možnosti uskutečněny, podobně jako je jedna ontologicke1 možnost uskutečněna v našem světě. Podle mě prostě neme1me důvod předpokle1dat, že k existenci něčeho je potřeba něčeho vedce než jejed možnosti (aktualizovatelnosti), že aktualizovatelnost potřebuje k aktualizaci ještě něco jine9ho než sama sebe. 14) To absolutned oddělened plated jen pro extre9mned mode1lned realismus, ktere9mu se taky ředke1 mode1lned platonismus, tj. to Lewisovo řešeni. Podobně, u konceptu multiverza plated jen pro čistfd koncept mjultiverza, tj. v Tegmarkově členěned pro multiverzum čtvrte9ho typu. Třeba u Vilenkina už se o tom faplne9m oddělened (časoprostorove9m i kauze1lnedm) mluvit faplně nede1, ani u Lindeho apod. Ale zase ty jejich koncepce otevedrajed většed možnosti experimente1lnedho či vůbec empiricke9ho ověřened. Zůstane v nich ale proble9m poče1tku, proč je ten a ten vesmedr tam a tam, apod. Je to prostě něco za něco.Jinak ten paralelismus nened můj ne1pad, jak jsem psal, věnovalo se tomu vedc autorů. Ta ze1kladned myšlenka je ale podle mě opravdu podobne1: každe9 možne9 je i skutečne9. To plated pro Lewise, pro Everetta i pro Tegmarka. Tegmark to ale děle1 ze strany matematiky: je platonik jako většina matematiků, ale než by zave1děl existenci nějake9ho zcela jine9ho světa, v němž jsou doma všechny matematicke9 konstrukce, tak ze skutečnosti, že v našem světě me1me k dispozici matematiku širšed než je ne1š svět (tj. vedc matematickfdch konstrukced, než jich lze aplikovat na ne1š svět), vyvoded to, že ty ostatned, v našem vlastnedm světě fyzike1lně neaplikovatelne9 konstrukce jsou někde jinde aplikove1ny, ve světech analogickfdch našemu (existujedcedch na stejne9 ontologicke9 rovině jako ne1š).Pokud jde o kolaps vlnove9 funkce: ne všechny vfdklady knvatovky počedtajed fakt s kolapsem, ale kodaňskfd vfdklad obvykle jo. Pokud bych měl to kodaňske9 stanovisko nějak přeložit do mode1lned logiky, tak stav vlny před kolapsem je souborem striktnedch ontologickfdch možnosted, z nichž se jedna ne1hodně aktualizuje (respektive s určitou pravděpodobnosted, ale ontologicky ne1hodně, pokud mluvedme jen o jednom konkre9tnedm předpadě). Z hlediska Everetta je kolaps prostě uzlovfd bod štěpened vesmedru, pozorovanfd z jednoho z rozštěpenfdch vesmedrů. Jinak mě moc nenapade1, co k tomu ředct.Těšedm se na dělšed diskusi! (Asi až ale tak za 14 dnů, pozedtřed jedu do Skotska.)[]

[2] 1xYZ6LUuA5 - 21.12.2014 12:13 - odpoveda
Špecie1lne pomf4cky majfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne ponithsutfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch jedincov nezastupiteľne9 miesto. Delia sa na:Rehabilitačne9 pomf4ckyKompenzačne9 pomf4ckyOrtopedicke9 pomf4ckyŠpecie1lne pomf4cky slfažia na ne1cvik sebaobslužnfdch činnosted dieťaťa (aby sa vedelo najesť, obliecť, aby zvle1dlo osobnfa hygienu), na vzdele1vanie (držiaky, pere1, stojany na knihy, špecie1lne upravene9 kle1vesnice počedtača a pod), na zamestnanie (špecie1lne upravene9 ne1radie, špecie1lne držiaky pracovne9ho ne1radia), k spoločenske9mu začleneniu (spoločenske9 hry).Nesmieme zabudnfať ani na diagnostickfa funkciu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 ne1m pome1hajfa zisťovať faroveň rf4znych vedomosted, zručnosted a ne1vykov dieťaťa, ako sfa napr. faroveň jemnej a hrubej motoriky, priestorovej oriente1cie a pod.zdroj: Mgr. Zuzana Gecziove1

Pridajte komentr


(odpte text z obrzku, prosm)

Pte len text, Vae riadkovanie bude zachovan. Z HTML znaiek s povolen len <strong> a <em>, odkaz na URL sa prid automaticky.