Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Odpoveď poslancov

Dátum: 03.10.2012 | Rubrika: TABULA | Komentáre (4)

Odpoveď poslancov na stanovisko pána primátora Ing. Štefana Dašku


Odpoveď poslancov na stanovisko pána primátora Ing. Štefana Dašku.

Vážení občania.

V minulom čísle IM ste si mohli prečítať stanovisko pána primátora Ing. Štefana Dašku k upozorneniu prokurátora na odstránenie porušenia zákona. Týkalo sa problému umiestenia a realizácie detských ihrísk. Nebudem ho citovať, bolo uverejnené v minulom čísle.  

Detské ihriská rezonujú v našom meste od začiatku roka. Doteraz sme sa snažili riešiť tieto otázky bez zaťahovania občanov do problému. Ale po vážnych obvineniach poslancov zo strany pána primátora musíme poukázať aj na druhú stranu  –  pohľad zo strany poslancov.

Pán primátor stále vyhlasuje, že je pripravený v záujme mesta úprimne komunikovať s poslancami. Od začiatku roka, keď sa začali riešiť detské ihriská (ďalej len DI ), nič  nenasvedčuje tomu, že to myslí vážne. Namiesto toho, aby s poslancami diskutoval, vysvetľoval svoje stanovisko a snažil sa s nimi dohodnúť,  podnikal rôzne kroky, aby vyvíjal na nich nátlak a schválili jeho návrh. Petičný výbor pod vedením pani K. Daškovej za pár dní zozbieral podpisy pod  petíciu občanov Sihote za výstavbu DI v tejto mestskej časti, pôvodne pozitívne, potom negatívne stanovisko pani riaditeľky ZŠ, negatívne stanovisko  Rady rodičov  školy (zasadnutia  sa zúčastnilo 10 z 23 členov, 9 bolo proti DI), podpisová akcia Detského centra Dubáčik,  protesty  učiteľov,  jednotlivých občanov.

Poslanci využili svoje právo zastupovať občanov, rozhodovať o závažných otázkach mesta a použití finančných  prostriedkov, nechceli vyhrocovať situáciu na zastupiteľstvách a organizovať vystúpenia občanov,  ktorí podporujú ich návrh. Preto zasadania vyzneli tak, že poslanci nerešpektujú občanov a presadzujú iba svoj názor.

V takejto atmosfére bolo formulované aj uznesenie,  v ktorom poslanci ukladajú mestu úlohy nad rámec svojich právomocí . Toto uznesenie nemuselo byť prijaté, keby sa poslanci neboli obávali, že verejné obstaranie ( ďalej len VO ) na DI nebude v súlade s ich požiadavkami, nebudú sa môcť vyjadriť k jednotlivým prvkom  a realizácia detských ihrísk sa bude odkladať, aby sa ukázalo, že poslanci zmarili ich realizáciu v tomto roku. Ako sa ukazuje, naše obavy boli opodstatnené – pán primátor nás  v svojom článku priamo obvinil.

Upozornenie prokurátora poslanci rešpektovali a bez problémov odsúhlasili jeho zrušenie na augustovom MZ. Preto výzva  pána primátora na nápravu v IM, bola už bezpredmetná.

Je zarážajúce, ako široko pán primátor túto chybu poslancov medializoval – televízia Markíza,  denník Pravda, týždenník Obzor, regionálne noviny  Trenčiansko – Dubnicko – Ilavsko, dvojnásobná konzultácia na sneme ZMOS a na zasadaní Únie miest, IM, internetová stránka mesta. Upozornenie prokurátora k uzneseniam v meste nebolo prvé. Aj na zastupiteľstve 26.6.2012 sme rušili uznesenia o prevodoch majetku  na základe upozornenia prokurátora. Tieto uznesenia pripravili zamestnanci mesta a musela sa meniť aj smernica, podľa ktorej sa pri prevodoch postupovalo. Nikto z poslancov z toho nerobil aféru, aj keď išlo o zjavnú chybu pracovníkov mesta.  Zdôrazňujeme, že poslanci  nespôsobili  prijatím predmetného  uznesenia o DI žiadne finančné ani iné straty pre mesto, ani jednotlivých občanov. Nevieme,  za čo chce pán primátor poslancov sankcionovať.

Obviňovanie poslancov z toho, že  kládli mestu podmienky a termíny, ktoré neumožňovali pristúpiť k príprave projektov a VO na realizáciu DI  vyznievajú zvláštne. Dúfali sme, že keď bolo prelomené veto primátora, mesto pristúpi k realizácii. Keď nám pán primátor  po viacerých urgenciách prečo sa nič nedeje, odkázal, aby sme navrhli  špecifikáciu prvkov a dopadových plôch, čo najrýchlejšie sme sa zišli a spísali sme naše návrhy. A znova sa nič nedialo. Pánu primátorovi nestačil materiál zaslaný mailom, hoci ho zverejnil na internetovej stránke aj v IM. Vyžadoval originály  zápisníc z mestských výborov a  komisií, chýbali podpisy pod zápisnicami, hoci zápisnice boli odoslané mailom a odovzdané originály prezenčných listín. Potom sa čakalo na odkúpenie pozemkov, ktoré mali slúžiť na vstup na DI. (Požiadavka  na získanie týchto pozemkov nevzišla od poslancov,  vedúci finančno – majetkového oddelenia navrhol ich odkúpenie. Ich získanie  rieši aj ďalšie záujmy mesta.)  Teraz sa čaká na prevod odkúpených pozemkov na LV mesta. Hoci vedúci finančno - majetkového  oddelenia sľúbil, že do konca augusta budú pozemky na LV mesta, ešte jeden chýba. Ale zdá sa, že sa  hlavne  čakalo na zrušenie uznesenia prokurátorom.

Pán primátor už nikde nepíše, že uznesenie o lokalitách DI a prerozdelení finančných prostriedkov  bolo prijaté v súlade so zákonom a zostalo v platnosti. Pokúsil sa síce dosiahnuť jeho zrušenie ponukou pani zástupkyni primátora, že ak presvedčí poslancov, aby zrušili aj uznesenie o lokalitách DI, neodvolá ju z funkcie. Od 1. 9. 2012 je z funkcie odvolaná.

Pán primátor obviňuje poslancov, že ho nútili konať  unáhlene a nezákonne. Toto rozhodne odmietame. Naopak. Stále si myslíme, že v rámci zákona sa mohlo pracovať na príprave podkladov pre vyhlásenie VO a po splnení všetkých zákonných podmienok sa  mohlo  VO vyhlásiť. Na  jeseň sa mohli deti hrať na nových DI.

Všetko však nasvedčuje tomu, že pán primátor nemá záujem splniť uznesenie MZ o DI. 

 Na augustovom zasadaní MZ sa  prejednával návrh presunu finančných prostriedkov, určených na DI,  na  opravu fasády budovy MsÚ,  pretože DI už do konca roka realizované nebudú. Aukciu na realizáciu opravy fasády zadal napriek tomu, že táto investícia nebola schválená v rozpočte a vysúťažená suma prekročila plánovanú výšku investície. Poslanci tento presun  odsúhlasili, keď pán primátor verejne prisľúbil, že v tomto roku sa bude realizovať verejné obstarávanie na projekty a  realizáciu  DI a s realizáciou sa začne v budúcom roku hneď, ako to umožní počasie.  Poslanci spravili ústretový krok. Za odmenu si na druhý deň prečítali v IM obvinenia pána primátora.

Je nám úprimne ľúto, že pán primátor pokladá   poslancov za svojich nepriateľov, diletantov  a kriminálnikov. Tak ako on,  boli zvolení občanmi vo voľbách a snažia sa čo najlepšie zastupovať záujmy mesta a jeho občanov. Ak si pán primátor Ing. Štefan Daško  myslí, že jediný správny názor je ten jeho, že poslanci sú iba na to, aby odsúhlasili to, čo on predloží a nebudú mať na veci vlastný názor, potom nerešpektuje právo každého poslanca slobodne sa rozhodnúť podľa svojho vedomia a svedomia . 

Kto pracuje s ľuďmi, veľmi dobre vie, že je ťažké vyhovieť všetkým. Názory na problémy sú rôzne a nie vždy sa zhodnú všetci na rovnakom riešení. V našom meste vznikol spor pre lokality DI. Je smutné, že taká pomerne banálna vec privádza mesto do kolapsu. Poslanci majú úprimnú snahu riešiť problémy mesta. Skutočná a nie len deklarovaná snaha však musí byť aj na druhej strane.  

                                                        V mene  poslancov  MsZ Ilava RNDr. Etela Eglyová

 

Predchádzajúce aktuality