Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznam materských škol

Dátum: 07.02.2011 | Rubrika: TABULA | Komentáre (4)

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

Riaditeľky Materských  škôl v Ilave na ul. Medňanskej a v Klobušiciach na ul. Okružnej oznamujú, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  v materskej školkenasledujúcemu školskému roku 2011 / 2012 sa uskutoční v období od 1. 3. 2011 – 4. 3. 2011 v čase od 700 – 1500 hod.  v budove materskej školy.

  • Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy . Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva.

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční denne od 1.3.2011 do 4.3.2011 v budove materskej školy, v čase od 7,00 do 15,00hod.

Podmienky prijímania detí :

  • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré do 31. 8. príslušného kalendárneho roku dovŕšia piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré do 15.4. príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky
  • deti, ktoré do 31.8. príslušného roku dovŕšili tretí rok veku a do určeného termínu  podali žiadosť do MŠ

Ak pri prijímaní viac detí súčasne spĺňa uvedené podmienky rozhoduje :

  • prednostne sa príjmu deti , ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu
  • deti z rodín v hmotnej núdzi
  • detí, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca
  • deti, ktorých  rodičia sú zamestnaní

Predchádzajúce aktuality