Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznam primátora o aktivitách RZMOSP

Dátum: 03.10.2012 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (4)

Primátor mesta informuje o aktuálnych informáciách z rokovania ZMOS a RZMOSP


Vážení spoluobčania,verejnosť

Dávam na vedomie aktuálne informácie z aktivít orgánov Združenia miest a obcí Slovenska,ako aj Regionálneho Združenia miest a obcí Stredného Považia,ktorých je mesto Ilava členom.V textoch je mnoho závažných spoločensko-ekonomických informácií,ako aj hodnotení a návrhov členov Rád ZMOS,starostov, primátorov.

Ing.Štefan Daško
Primátor mesta Ilava

 

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ

STREDNÉHO POVAŽIA

Vážení členovia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia

Trenčín, 2.10.2012

VEC:  Rokovanie Rady RZMOSP

Vážení členovia RZMOSP,

súčasnou závažnou situáciou v miestnej samospráve sme sa zaoberali na rokovaní Rady Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia, ktoré sa konalo dňa 1.10.2012. Rada RZMOSP prijala Uznesenie č. 3/2012, ktorým:

A/ Berie na vedomie:

1. Informáciu z rokovaní Rady ZMOS, ktoré sa konali 19. a 27.9.2012

v Ružomberku a v Bratislave.

2. Informáciu o zmenách v legislatívnom procese.

3. Informáciu o činnosti a hospodárení RZMOSP k 31.8.2012.

B/ Schvaľuje:

1. Program rokovania Rady RZMOSP.

2. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Regionálnym združením miest a obcí Stredného

Považia a Považskobystrickým regionálnym združením miest a obcí.

C/ Žiada:

 

1. ZMOS o vypracovanie vlastného auditu kompetencií obcí a miest a kvantifikáciu

finančných zdrojov na ich výkon.

2. ZMOS o zvolanie mimoriadneho snemu ZMOS s ústredným mottom „Za ekonomickú

stabilitu samosprávy“ v termíne do 20.11.2012.

3. Vytvorenie komunikačnej stratégie ZMOS vo vzťahu k širokej verejnosti, k ústredným

orgánom štátu a znovu obnoviť pozíciu hovorcu ZMOS.

4. Definovať postavenie miestnej územnej samosprávy v rámci verejnej správy,

jej postavenie a mieru zodpovednosti za vývoj v spoločnosti.

5. ZMOS, aby v záujme ekonomickej stability miestnej územnej samosprávy

a rozpočtov miest a obcí presadzoval pre rok 2013 garanciu podielových daní

vo výške 1 320 mil. €.

6. ZMOS, aby vyzval vládu SR na konečné uzavretie výziev a projektov

na rekonštrukcie verejných osvetlení v mestách a obciach z roku 2010.

7. ZMOS, aby presadzoval zmenu legislatívy pri určovaní podielu samosprávy na výnose

dane z príjmov fyzických osôb a príjmov zo závislej činnosti tak,

aby podiel samosprávy nebol stanovený nariadením vlády tak, ako doteraz,

ale aby tento podiel bol schvalovaný ústavnou väčšinou NR SR.

D/ Vyzýva:

1. ZMOS k jednotnému postupu a intenzívnej vzájomnej spolupráci s Úniou miest Slovenska

v záujme vytvorenia spoločného postupu pri obhajovaní základných princípov miestnej

samosprávy.

E/ Vyjadruje:

1. Zásadný nesúhlas s postupom pri príprave programu ESO a žiada o efektívnejšie

zapojenie miestnej územnej samosprávy do celého procesu prípravy. Nesúhlasí

so zapojením Slovenskej pošty, a.s. do procesu vytvárania integrovaných obslužných

miest v ich pobočkách.

2. Zásadný nesúhlas s nedofinancovaním rozpočtov miest a obcí v roku 2012

a požaduje mimoriadnu dotáciu na vyrovnanie tohto rozdielu vo výške 60 mil. €.

Ing. Jozef Trstenský

predseda RZMOSP

primátor Nového mesta nad Váhom

Z diskusie:

Ing. Štefan Daško, primátor mesta Ilava – žiada, aby sa o uvedenej ťažkej situácií v ktorej sa

samospráva nachádza hovorilo a prezentovalo prostredníctvom médií. Aby občania vedeli, že

situácia je
vážna. Je za zvolanie mimoriadneho snemu ZMOS. Žiada, aby boli prostredníctvom

ZMOS vyvíjané
kroky, ktoré by viedli k uzavretiu výziev a projektov na rekonštrukcie verejných

osvetlení v mestách
a obciach z roku 2010.JUDr. Elena Magdolenová, starostka obce Nedašovce – poukázal na náročnú situáciu v malých

obciach, ktoré najintenzívnejšie, dennodenne pracujú s občanmi a riešia ich každodenné problémy.

Často starosta a jedna zamestnankyňa. Štát chce, aby sme šetrili, znížili platy zamestnancom, no tí už

teraz pracujú za základne platy, ktoré neboli tri roky valorizované.

Ing.Luboš Savara, starosta obce Lednické Rovne– na rokovaní Rady ZMOS sa minister financií

vyjadril len za svoj rezort. V otázke zrušenia dane z predaja majetku obcí, uvažuje ministerstvo financií

o zrušení len ak pôjde o predaj v rámci obcí, alebo vyšších územných celkov. Konštatoval, že situácia je

veľmi ťažká a treba konať.

Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trencín – skonštatoval, že denne robíme operatívne veci,

aby sme vôbec prežili. Šetríme kde sa dá (nekosíme, nesvietime...). Vláda prišla so systémom silného

štátu na úkor samosprávy, mala by povedať, ako bude samospráva vyzerať. My sami by sme si

prostredníctvom ZMOS mali urobiťaudit. Krajské mesta vstúpili do ZMOS. Stále len rozprávame, treba

začať robiťsystematicky. Je za to, aby sa tento štát decentralizoval, aby samospráva mala viac

kompetencií. Navrhuje vyzvať ZMOS: aby spracoval vlastný audit kompetencií samosprávy, aby žiadal

vládu SR zadefinovať, ako si predstavuje fungovanie územnej samosprávy, zvolaťmimoriadny snem

ZMOS, vysloviťpodporu predsedovi ZMOS. Táto rada sa zhodla na tom, čo chceme. S tým, čo tu

hovoríme, musia súhlasiťaj iné regióny, Rada a predsedníctvo ZMOS.

Ing. Vladislav Šuster, starosta obce Krajné– jednoznačne podporuje názor pána primátora

mesta Trenčín. Prosí, členku Predsedníctva ZMOS Ing. Zuzanu Máčekovú o preverenie možnosti

opätovného zvolenia za člena predsedníctva ZMOS Ing. Jozefa Trstenského. Konštatoval, že stále

plačeme, že média neakceptujú samosprávu. Vyjadril podporu zvolania mimoriadneho snemu ZMOS.

Ing. Ján Kišš, primátor mesta Stará Turá– vyjadril svoje sklamanie z celkovej situácie

v spoločnosti, v samospráve. Každoročne nás na snem ZMOS prídu pozdraviť vládni činitelia, vychvália

nás, no život je úplne iný. Štát by mal hľadať rezervy v čiernej ekonomike a nie zdieraním samosprávy.

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta Trenčianske Teplice – konštatoval, že jeho skúsenosť je

taká, že pri každej vláde sú to len sľuby a skutočnosť je iná. Vyjadril názor, že prostredníctvom ZMOS

mali byť riešené integrované obslužné miesta a nie prostredníctvom pôšt. Chýba mu väčšia dynamika

na rokovaniach ZMOS voči vláde. Poukázal na potrebu byť aktívnejší na sociálnych sieťach, čo sa týka

medializácie samosprávy. Naše výstupy končia jednou tlačovou správou. Ak my pri určitých témach

neplníme média, nikto si nás nevšíma.

Bc. Mária Hládeková, starostka obce Ivanovce– zdôraznila potrebu presadzovať garanciu výšky

podielových daní. Je za spracovanie auditu, ktorý si urobí samospráva, aby mala dostatočný

argumentačný materiál.

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom – vyjadril súhlas so všetkým, čo bolo

povedané. Treba sa pozrieť aj na zákon o obecnom zriadení, kompetencie poslancov obecných

zastupiteľstiev, napr. vo veci schvalovania si odmien. Dennodenne sa všetci stretávame s útokmi na

starostov a primátorov, ich oslabovanie právomoci a kompetencií. Treba urobiť snem, je to jediný

legitímny spôsob, ako poukázať na stav v samospráve.

 

Kompletné materiály a texty v prílohách:

 

 

 

Predchádzajúce aktuality