Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Ponuka pracovného miesta na CVČ Ilava

Dátum: 09.12.2016 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (0)

MESTO ILAVA hľadá pedagogického zamestnanca na zastupovanie počas práceneschopnosti riaditeľa CVČ

 


OZNAM

 

MESTO ILAVA, zastúpené Ing. Štefanom Daškom, primátorom mesta, ako zriaďovateľ


informuje o voľnom pracovnom mieste v Centre voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava. Ide o funkciu pedagogický zamestnanec na zastupovanie počas práceneschopnosti riaditeľa CVČ. Nástup je možný ihneď.


Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady:

  • Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre uvedený druh školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 
  • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 
  • Vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platná pre kategóriu vychovávateľ)
 
  • Bezúhonnosť- preukazuje sa výpisom z registra trestov až pri nástupe do pracovného pomeru
 
  • Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
 
  • Ovládanie štátneho jazyka

 

Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom (uviesť telef. a e-mail. kontakt), kópiou dokladov o vzdelaní, kópiou osvedčenia o prvej atestácii a súhlasom so spracúvaním osobných údajov môžu uchádzači zasielať na adresu:

Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave.

 

V Ilave, dňa 07.12.2016


Ing. Štefan Daško
primátor mesta

 

Predchádzajúce aktuality