Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Refundácia na Detské ihrisko Sihoť

Dátum: 22.04.2014 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (4)

Informujeme o pripísaní refundácie z PPA  na projekt Detské ihrisko Sihoť


Oznam o refundácii

Na základe údajov z bankového výpisu ku dňu 22.11.2013  bola dňa 21.11.2013 na náš účet pripísaná refundácia z PPA  na projekt Detské ihrisko Sihoť vo výške 12 657,79 €.

Mgr. Viera Baginová
Finančné oddelenie MsÚ Ilava

 ROZHODNUTIE (informácia z 2.7.2013)

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 307 94 323 (ďalej len
"platobná agentúra"), ako orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie o poskytovaní podpory na
projekt podľa § 7 ods. l písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri
poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoj i vidieka v znení neskorších predpisov v konaní
podľa § 37 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov rozhodla takto:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt (názov projektu): Detské ihrisko v lokalite
Sihoť


žiadateľa: Mesto Ilava
sídlo: Mierové Námestie 16/31, O 19 O l Ilava

s ch v a l' u j e


 

 

Predchádzajúce aktuality