Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Tvrdá kritika prináša svoje prvé ovocie

Dátum: 21.01.2015 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (7)

Prebehli rokovania ohľadom definitívneho dokončenia nevyhovujúceho stavu komunikácie 1/61

 

    Titulná fotografia: Stav štátnej cesty 1/61 v Klobušiciach po skončení stavebných prác realizovaných akciovou spoločnosťou VÁHOSTAV-SK ... (archív mesta)

 

 

 

Tvrdá kritika prináša svoje prvé ovocie

Prebehli rokovania ohľadom definitívneho dokončenia nevyhovujúceho stavu komunikácie 1/61

 

 

          V utorok, 20. januára o 11.00 h v zasadačke Mestského úradu v Ilave prijal primátor Mesta Ilava, Ing. Štefan Daško delegáciu  dodávateľskej organizácie VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá je realizátorom projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“ a je teda plnou mierou zodpovedná za súčasný nevyhovujúci stav štátnej cesty 1/61, prechádzajúcej mestskou časťou Klobušice.

          Spoločného rokovania za Mesto Ilava sa popri primátorovi mesta, Ing. Štefanovi Daškovi zúčastnili vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia, Ing. Stanislav Janušek a hlavný kontrolór mesta, Ing. Jozef Tichý. Delegáciu dodávateľskej organizácie viedla projektová manažérka, Ing. Alena Omaníková, ktorá sa hneď úvodom ospravedlnila za nevyhovujúci stav komunikácie, nielen primátorovi mesta, ale prostredníctvom neho i všetkým obyvateľom a vodičom po spomínanej ceste prechádzajúcim a jazdiacim. Súčasne informovala o harmonograme spoločných opatrení, prijatých na definitívne dokončenie problémovej komunikácie. Požiadala tiež o zverejnenie listu obsahujúceho všetky dôležité body utorňajšej porady, vrátane termínov a opatrení.

          V poslednom týždni sa na Mestskom úrade v Ilave, vo veci nevyhovujúceho stavu štátnej komunikácie 1/61 ohlásilo i viacero televíznych štábov - naposledy TV Považie - pripravujúcich svoje spravodajské spoty. Ako prvá svoju kritickú informáciu odvysielala v pondelok, 19. januára  televízia TA3. Pozrieť si ju môžete pod nižšie uvedeným odkazom:

 

 

 

 

     List VÁHOSTAVU-SK a.s. pre primátora a občanov Mesta Ilava:

 

 

 

Nevyhovujúci stav štátnej cesty 1/61 nie je dielom mesta ...

... a nie je v jeho silách ani uvedený stav zvrátiť!  

 

 

          V poslednej dobe sa čoraz častejšie - predovšetkým z radov motoristov - začínajú množiť sťažnosti poukazujúce na veľmi zlý, až nevyhovujúci stav pozemnej komunikácie 1/61, teda tzv. hlavnej štátnej cesty prechádzajúcej mestskou časťou Klobušice. Treba objektívne priznať, že oprávnene! Cesta je po výkopových a nedostatočne realizovaných zásypových prácach súvisiacich s odkanalizovaním tejto mestskej časti naozaj vo veľmi zlom stave, plná výtlkov,  nedostatočne zasypaných výkopov, neprejazdná, neoznačená, neosvetlená ...

          Pre tých, ktorý nechápu, ako k takejto neutešenej situácii na pozemnej komunikácii nie zanedbateľného významu mohlo dôjsť, dovolím si uviesť niekoľko dôležitých faktov z posledného obdobia.   

          Okresnému úradu Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii bola dňa 21.11.2014 doručená žiadosť firmy VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava požadujúca zmenu podmienok povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie 1/61, vydaného týmto úradom pod číslom spisu OU-TN-OCDPK-2014/017154-022/VAV ešte dňa 30.07.2014.

          Zmena podmienok, vzhľadom na pretrvávajúce priaznivé poveternostné podmienky sa týkala predĺženia povolenia prác z dôvodu oneskorenia realizácie stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“.     

          Okresný úrad po preskúmaní žiadosti zmenu povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie povolil na základe dodržania určitých dohodnutých, zápisnične podchytených podmienok, a to, že   

  • zhotoviteľ, VÁHOSTAV-SK, a.s. zabezpečí dozor dočasného dopravného značenia podľa odsúhlaseného projektu DI, ktoré  určujú obmedzenia v cestnej premávke (svetelné zariadenia, dopravné značky).
  • na rozostavaných úsekoch v štátnej ceste I/61 ( Ladce, Tunežice, Košeca, Klobušice) budú výkopové práce prerušené (ukončené) do 19.12.2014.
  • kontrola daných úsekov  pripravených pre zimnú údržbu, za prítomnosti správcu komunikácie, DI, povoľovacieho orgánu a Zhotoviteľa, bude vykonaná 18.12.2014 na základe telefonického dohovoru.
  • v období celozávodného voľna, t.j. od 22.12.2014 do 5.1.2015    pracovné úseky budú ukončené bez obmedzení (dosypané jamy, odstránené prekážky....). Zhotoviteľ zabezpečí potrebné dosypávanie vzniknutých výtlkov.
  • po nástupe do práce v novom roku 2015 Zhotoviteľ pred pokračovaním výkopových prác v štátnej ceste I/61 zvolá opätovné pracovné stretnutie správcu komunikácie I/61 – IV SC Žilina, OR PZ SR, ODI Trenčín a OÚ Trenčín, odbor CDaPK   za účelom dohodnutia podmienok pre ďalšie práce počas obdobia zimnej údržby“.

          O tejto skutočnosti boli následne informované všetky zainteresované subjekty, teda VÁHOSTAV, a.s. Žilina, OPPZ - Okresný dopravný inšpektorát Trenčín, SSC IVSC Žilina, SC TSK Trenčín a Mesto Ilava.

          Pre doplnenie informácie treba súčasne dodať, že Mesto Ilava nebolo na žiadne zo spomínaných jednaní prizvané a informované o celej situácii bolo vždy až dodatočne.

          Napriek tomu, oddelenie výstavby a ŽP Mesta Ilava o neutešenej situácii na spomínanej komunikácii informovalo zainteresovaných už 28.11.2014, konkrétne - ako prvú - akciovú spoločnosti VÁHOSTAV-SK. Odpoveďou na túto výzvu bol e-mail VÁHOSTAVU zo dňa 2.12.2014, konštatujúci, že k tomuto dátumu boli práce na ŠTC 1/61 ukončené a všetky vzniknuté nerovnosti a poklesy budú priebežne odstraňované. Nepomohla ani okamžitá reakcia mesta, že vzhľadom na blížiacu sa zimnú údržbu tejto komunikácie by bolo vhodné vzniknuté jamy a prepadliny aspoň provizórne zabetónovať.  Odpoveď však od zhotoviteľa stavby už neprišla. Nasledovali ďalšie výzvy a upozornenia, najskôr pre Slovenskú správu ciest Bratislava, postupne i pre všetky ostatné dotknuté orgány, zhotoviteľom stavby počnúc, dopravným inšpektorátom končiac. Bohužiaľ i napriek viacerým urgenciám, telefonátom a opakovaným žiadostiam o zjednanie nápravy, nedostalo Mesto Ilava ku dnešnému dňu žiadne oficiálne stanovisko, či písomné vyjadrenie, kedy bude komunikácia uvedená do pôvodného stavu, resp. kedy bude cesta opäť bezpečne prejazdná a vyasfaltovaná ...

          Odporúčame preto občanom mesta, aby svoje ďalšie prípadné sťažnosti na nevyhovujúci stav štátnej cesty 1/61 neadresovali na Mesto Ilava, ale adresovali ich priamo na inštitúcie, ktoré sú za nevyhovujúci stav komunikácie jednoznačne zodpovedné, konkrétne na       

Podporíte tak neutíchajúcu snahu vedenia mesta o čo najskoršie zjednanie potrebnej nápravy a uvedenie asfaltového zvršku komunikácie do pôvodného stavu.

          Za spoluprácu a pochopenie ďakujeme!

                                                                                                                                                                                              Ing. Jozef TICHÝ, hlavný kontrolór mesta

 

 

Minifotogaléria problémových úsekov ŠTC 1/61:

 

 

 

 

 

Predchádzajúce aktuality