Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Úspech pre MAS Vršatec

Dátum: 30.04.2010 | Rubrika: TABULA | Komentáre (0)

PPA vyhlásila výsledky z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu MAS v rámci II. výzvy pre OS 4 LEADER

 

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25. januára 2010 prerokovalo a následne schválilo vstup Mesta Ilava do občianskeho združenia Miestnej akčnej skupiny (OZ MAS) Vršatec, ktorá vznikla ešte v auguste roku 2008 s jediným cieľom - uchádzať sa o čerpanie nenávratných finančných prostriedky z fondov EÚ v programe LEADER. Tento program ako jediný podporuje rozvoj vidieka a Mesto Ilava patrí k jedným zo subjektov uvedeného akčného zoskupenia. V súvislosti s novým členstvom Mesta Ilava v tomto regionálnom zoskupení, prijatá bola na prvom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ilave aj integrovaná stratégia rozvoja územia v pôsobnosti MAS Vršatec.

Podľa slov Ing. Ondračku, predsedu OZ MAS Vršatec a starostu obce Horná Súča, združenie sa na odovzdanie finálnej verzie žiadosti na  ministerstvo financií SR s možnosťou uchádzania sa o finančnú čiastku 2 157 605 € (65 mil. Sk) na jej fungovanie pripravovalo počas celého uplynulého roku 2009, pričom samotní občania združených miest a obcí mali možnosť zadefinovať priority regiónu najmä prostredníctvom dotazníkov slúžiacich k vypracovaniu jeho východiskovej stratégie. Podľa Ondračku, projekty budú vyprofilované z celého širokého regiónu MAS Vršatec, pričom financie na realizáciu týchto projektov budú prideľované v období rokov 2010 až 2013.

V rámci druhej výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 - Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 - Chod Miestnej akčnej skupiny, ktorá bola zverejnená 3. novembra 2009 (číslo výzvy: 2009/PRV/15), bolo výberovou komisiou Riadiaceho orgánu na hodnotenie integrovaných stratégií rozvoja územia a výber miestnych akčných skupín vybraných 14 konečných prijímateľov, tzv. oprávnených žiadateľov - medzi inými aj OZ MAS Vršatec - ktorým bude Rozhodnutím o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.1 - Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 -Chod miestnej akčnej skupiny a Integrovaných stratégií rozvoja územia udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny. Pri výbere miestnych akčných skupín v rámci I. a II. výzvy, výberová komisia RO prihliadala na rovnomerné regionálne rozloženie miestnych akčných skupín.

(tch)

 

Predchádzajúce aktuality