Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Výberové konanie na riaditeľa CVČ Ilava

Dátum: 26.10.2017 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (1)

Mesto Ilava vyhlasuje voľné pracovné miesto na riaditeľa/ku Centra voľného času


MESTO ILAVA

zastúpené Ing. Štefanom Daškom, primátorom mesta

 

v zmysle § 4  ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava

 

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:

·      Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre uvedený druh školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

·      Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania

·      Vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platná pre príslušnú kategóriu)

·      Bezúhonnosť

·      Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)

·      Ovládanie štátneho jazyka

 

Ďalšie požiadavky:

·      Znalosť príslušnej legislatívy

·      Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

·      Osobnostné a morálne predpoklady

·      Znalosť práce s PC

 

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

·      Žiadosť o účasť na výberovom konaní

·      Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

·      Overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie

·      Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)

·      Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

·      Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

·      Písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času (rozsah max. 5 strán)

·      Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokumentov.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie CVČ – Neotvárať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave do termínu 27.11.2017 do 14.00 hodiny (to je posledný termín, ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne radou školy každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky, a to najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

 

Súbor na stiahnutie v pdf tu:

V Ilave, dňa 26.10.2017      

Ing. Štefan Daško
primátor mesta

 

 

Predchádzajúce aktuality