Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

Dátum: 17.10.2017 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (0)

Primátor Mesta Ilava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy, Ilava-Klobušice


MESTO ILAVA

zastúpené Ing. Štefanom Daškom, primátorom mesta


v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky:
Materskej školy, Okružná 53/5, 019 01 Ilava-Klobušice

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
 Vykonanie prvej atestácie (alebo l. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
 Bezúhonnosť
 Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
 Ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky:

 Znalosť príslušnej legislatívy
 Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
 Osobnostné a morálne predpoklady
 Znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

 Žiadosť o účasť na výberovom konaní
 Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 Overená fotokópia dokladu o vykonaní prvej atestácie
 Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
 Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 Doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah max. 3 strán)
 Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokumentov.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie - MŠ Klobušice - neotvárať" na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave do termínu 27.11.2017 do 14.00 hodiny (to je posledný termín, ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Súbor na vytlačenie v pdf

 

V Ilave, dňa 17.10.2017

Ing. Štefan Daško
primátor mesta

 

Predchádzajúce aktuality