Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Výberové konanie na zástupcu riaditeľky ZUŠ Ilava

Dátum: 30.11.2015 | Rubrika: Ostatné aktuality | Komentáre (0)


s nástupom od 01.03.2016

 

Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava


zastúpená Mgr. Ingrid Viskupovou

 

vyhlasuje

v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie zástupca riaditeľky Základnej umeleckej školy v Ilave, Pivovarská ulica  s nástupom od 01.03.2016.

Kvalifikačné a ostatné  predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

-          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania

-          bezúhonnosť

-          zdravotná spôsobilosť / telesná a duševná/

-          ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky:

-          znalosť príslušnej legislatívy

-          organizačné, riadiace a komunikačné  schopnosti

-          osobné a morálne predpoklady

-          znalosť práce s PC

-          predstava vlastného prínosu v práci zástupcu riaditeľa školy v realizácií koncepčných zámerov školy

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

-          žiadosť o účasť na výberovom konaní

-          overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

-          profesijný životopis / vrátane písomného a telef. kontaktu/

-          potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

-          doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace

-          súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokladov

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie ZUŠ – neotvárať“ na adresu : Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava  do termínu

08.01.2016.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Ilave dňa 30. 11. 2015                                          

súbor.pdf Mgr. Ingrid Viskupová
riaditeľka školy

 

Predchádzajúce aktuality