Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zabezpečenie čipovania psov

Dátum: 22.03.2019 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

V súvislosti s blížiacim sa hromadným očkovaním proti besnote, odporúča RVAPS spojiť očkovanie s čipovaním


Regionálna veterinárna a potravinová správa
Moravská 1343/2, 020 01 Púchov

 

          Tel.č. 042/4641315, 0911371587      Fax: 042/4641315       email: zdraviezvierat.PU@svps.sk

     

Obecné úrady, mestské úrady okresov Ilava, Púchov, Považská Bystrica

 

Č.j.: 490/2019   Vybavuje: MVDr.Hlubinová                                  Púchov 21.3.2019

  

Vec: Žiadosť o súčinnosť

          Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove vás v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 16 ods.1,7  vás žiada o spoluprácu vo veci informovania občanov – držiteľov psov vo vašej obci, meste.

 

Žiadame Vás, aby ste obvyklou formou informovali občanov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom – čipovanie.

 

 V zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods.8,9 psy narodené do 31.8.2018  musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku.

 

Podľa § 19 ods.8/ je súkromný veterinárny lekár  oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát. / zasielame postup pri uplatňovaní náhrady/

Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží v zmysle §48 ods.4/, písm.j pokutu od 300 eur do 800 eur.


Vzhľadom k blížiacim sa hromadným očkovaniam proti besnote , odporúčame spojiť očkovanie s čipovaním.

Ďakujeme za spoluprácu

                                                                MVDr. Ján Pastorek

                                                                riaditeľ RVPS Púchov  

  

Postup pri čipovaní psa, vlastníkom ktorého je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva tento postup pri uplatňovaní § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona
č. 184/2018 Z. z., ktorý stanovuje, že za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú u psov narodených do 31.10.2019 vlastníkom, ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

  

Vlastník psa – max.1 pes (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku):

-          predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):

 

a)  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1),

           alebo

         b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku     
         (vzor tlačiva č.2)

 

-          dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1.9.2018 a po dátume 24.1.2020.

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

 Súkromný veterinárny lekár

 

-        po predložení originálu potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne vykoná trvalé označenia psa transpondérom (mikročipom)

 

Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe transpondér (mikročip), aby vedel zabezpečiť trvalé označenie psa v cene maximálne 10,-€.

 

1.  Príjemca pomoci v hmotnej núdzi na účely  zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Stav, že osoba je v hmotnej núdzi na účely § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. je potrebné preukázať potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemcom  pomoci v hmotnej núdzi.

2. Poberateľ minimálneho dôchodku - Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhoduje Sociálna poisťovňa v priebehu konania o priznaní dôchodku. Na účely trvalého označenia psa u osoby, ktorá je poberateľom minimálneho dôchodku je potrebné žiadať potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že osoba - vlastník zvieraťa je poberateľom minimálneho dôchodku.

  

Súvisiace dokumenty:

Predchádzajúce aktuality