Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Hlavný kontrolór

 

JUDr. Vladimír Leško

Telefón: +421 42 4455523

Mail:
kontrolor@ilava.sk


vladimir.lesko@ilava.sk

 


Funkcie a úlohy


Hlavný kontrolór mesta v súlade s § 18d zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov zodpovedá za:

  • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • kontrolu vybavovania sťažností a petícií
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta
  • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta
  • kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi