Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Naše družobné mestá
Mesto Mikolow Mesto Mikolow Mesto Mikolow
Mesto GYOR Mesto MIKOLOW Mesto KLIMKOVICE

Komisie MsZ

1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MZ.

2. Komisie sú zložené z poslancov MZ a obyvateľov mesta zvolených MZ z radov odborníkov a ďalších osôb zvolených MZ.

3. MZ volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec MZ - a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie :
riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
zostavuje plán činnosti
organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami MZ
zastupuje komisiu navonok
Tajomník komisie :
spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie, zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
vedie písomné záznamy o schôdzach komisie
zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí

4. Mesto Ilava má vytvorené tieto komisie :


- Komisia pre kultúru, šport a školstvo
- Komisia pre výstavbu a životné prostredie
- Sociálno-bytová komisia
- Finančno-majetková komisia
- Komisia na ochranu verejného záujmu


5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí MZ ďalšie komisie.

6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä :
vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života mesta a k pre mesto dôležitým investičným zámerom
vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
kontrolujú spôsob realizácie uznesení MZ, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne s majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


 

Náplň práce a úloh členov komisí MsZ za volebné obdobie 2014 - 2018: