Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Internet v knižnici

internet

Bezplatný prístup na internet je od mesiaca júla 2007 využívaný v mestskej knižnici DK Ilava
ako súčasť "Národného projektu MK SR - Internetizácia knižníc ", do ktorého bolo mesto Ilava
zahrnuté. Celkový projekt je zmluvne uzatvorený na dobu 5 rokov pre mesto Ilava ako výpožička
techniky. Zmluva bola vystavená so Slovenskou národnou knižnicou ako požičiavateľom
a mestom Ilava ako vypožičiavateľom, dokladovaná ako "ZMLUVA O VÝPOŽIČKE" hnuteľného
majetku štátu uzavretá podľa & 659 Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov. Po 5 rokoch prejde majetok do užívania mesta Ilava,
s ktorým môže voľne nakladať podľa uváženia.

Mesto Ilava muselo okrem technických náležitostí podľa zmluvy zabezpečiť priestory, ktoré
musia vyhovovať z hľadiska zabezpečenia a ochrany objektu, pričom je toto miesto zmluvne
evidované. Mesto Ilava je tiež viazané platiť ročné poistné za techniku, uvedený v zmluve ako
predmete výpožičky, ktorej zodpovedá i dodržanie podmienok určených priestorov na
prevádzku internetu, ktorá je v miestnosti knižnice DK Ilava.
Celkový predmet výpožičky je vedený v účtovníctve požičiavateľa v celkovej obstarávacej
cene 405 581, 94 Sk.
Dodávateľom, inštalátorom aj udržiavateľom techniky po dobu 5 rokov je fy TEMPEST,
a obsahom dodávky je:

server IBM s operačným systémom Solaris
UPS GE match 1500 (záložný zdroj napätia)
24 - portový switch (sieťový prepínač) LINKSYS SR224
8 monitorov LCD 17'' napojených na 8 koncových zariadení Sun Ray
Tlačiareň IBM Inforprint 1612 Express

Poskytnutý softvér:

Internetový prehliadačMozilla Firefox 2
Práca s textomOpenOffice Writer, Math
Práca s tabuľkovým procesoromOpenOffice Calc
Práca s prezentáciamiOpenOffice Impress, Draw
Prostredie odolné voči vírusom 
Ochrana privátnych dát 

Podmienkou projektu je, že internet bude pre občanov využívaný bezplatne. Výnimku
tvorí používanie tlačiarne, kde je spoplatňovaná tlač podľa cenníka, uverejneného
v priestoroch knižnice DK na nástenke i na stoloch.