Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Triedenie odpadu

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#216 | odpovedať 02.01.2019 12:19:18
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Nakoľko občania z rodinných domov vykladajú odpady i napriek tomu, že je naplánovaný vývoz plastov z bytových domov, pre informáciu uvádzame význam skratiek:

RD - rodinné domy (vývoz sa týka rodinných domov)

BD - bytové domy (vývoz sa týka bytoviek)

#215 | odpovedať 04.10.2018 08:51:04
TSM Technické služby mesta

Upozornenie!

Dňa 2.10.2018 zamestnanci oddelenia technických služieb vykonali zber vytriedeného papiera, ktorý bol odovzdaný do firmy Torio plus, s.r.o. v Košeci, boli sme upozornení, že v papieri sa nachádzala sklená fľaša, ktorá sa pri manipulácii s papierom rozbila. Vo fľaši bola pravdepodobne žieravina, ktorá pracovníkom podráždila oči a dýchacie cesty. Našťastie sa obsah fľaše na nikoho nevylial a nedošlo k vážnejšiemu zraneniu zamestnancov.
Upozorňujeme občanov, aby do nádob na separovaný zber nevhadzovali odpad, ktorý tam nepatrí. Na každej nádobe na separovaný zber je uvedené, čo do nádoby patrí. V prípade, že máte pochybnosť, či odpad patrí do danej nádoby, je lepšie, ak tento vhodíte do nádoby na zmesový komunálny odpad alebo prinesiete na zberný dvor.

za OTS Nýblová
#214 | odpovedať 11.06.2018 07:07:05
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb mesta oznamuje občanom, že zajtra 12.6. 2018 bude vykonaný zber vytriedeného papiera z rodinných domov.
#213 | odpovedať 14.03.2018 14:12:31
TSM Technické služby mesta

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormiV našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v
podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv.

RECYKLOBOXOV


ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce l
mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a
znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za
komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona
79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


#212 | odpovedať 15.05.2017 13:52:40
TSM Technické služby mesta

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.
Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.
Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.
Riešenie?
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera!
Autor: ENVI - PAK, a.s.

#211 | odpovedať 10.05.2017 07:42:35
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!
Z dôvodu šetrenia životného prostredia ako i nákladov na separovaný zber si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste z rodinných domov (v prípade, že máte v dome priestor kde vrece s vytriedeným odpadom skladovať) vykladali len plné plastové vrecia s vytriedeným odpadom.
Vzhľadom na opakované upozornenia firmou TORIO plus, s.r.o., ktorá odoberá vytriedené odpady na ďalšie triedenie a lisovanie, žiadame občanov (jedná sa predovšetkým o bytové domy), aby do nádob na separovaný zber ukladali len ten druh odpadu, na ktorý je nádoba určená, podľa farebného rozlíšenia zberných nádob:
papier - modré 1100 l nádoby
sklo - zelené 1100 l nádoby
plasty - žlté 1100l nádoby
kovy - čierne 1100l nádoby s označením kovy
viacvrstvové kombinované materiály - modré 1100l nádoby
s označením viacvrstvové kombinované materiály
Pre informáciu uvádzame, ako správne triediť jednotlivé druhy odpadu, pre ktoré je v meste zavedený triedený zber:
Papier
• Patria sem neznečistené: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Plasty
• Patria sem neznečistené: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky na ovocie, na zeleninu, na fľaše; PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok
a pod.

Sklo
• Patria sem neznečistené: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, a pod.
• Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.

Kovy
• Patria sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod.
• Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)
• Patria sem neznečistené: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

Elektroodpad
• Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, vysávače, kávovary, žehličky, práčky, videohry, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, a pod.

Textil
• Patrí sem čisté: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, priadze a pod.

Nebezpečný odpad

• Patria sem: žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami a pod.

Lieky a liečivá
Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá (ale aj ihly, injekčné striekačky a pod.) sa odovzdávajú v lekárni

Bioodpad
• Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, škrupinka z orecha, kvety zbavené ozdôb , tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny, použitá papierová vreckovka a servítok

Objemný odpad
• Patrí sem: nábytok, kuchynská linka, linoleá, koberce, matrace atď.

Drobný stavebný odpad
• Patrí sem: odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní , podláh, múrov a podobne. Jedná sa o časti betónu, tehál, dlaždíc, tvárnic, sadrokartónu a pod.
Drobný stavebný odpad je občan povinný odovzdať na zberný dvor a za odobraný odpad zaplatiť poplatok vo výške 0,035 EUR/kg.

Vytriedené odpady sa ukladajú do určených nádob, alebo ich občania môžu odovzdať na zbernom dvore.
Prevádzkový čas zberného dvora je:
Pondelok – piatok 6,00 - 13,00 hod.
Streda 6,00 - 17,00 hod.
Sobota 6,00 - 12,30 hod.
V čase od 10,00 – 10,30 hod. je v pracovných dňoch zberný dvor zatvorený z dôvodu obedňajšej prestávky.

Objemný odpad, použitý kuchynský olej z bytových domov, elektroodpad, biologický odpad (tráva vo vreciach,
konáre dĺžka 1m), nebezpečný odpad (v pôvodných obaloch vložený do plastovej tašky) môžu občania odovzdať každý prvý pondelok v mesiaci. Odpad treba vyložiť pred dom alebo ku kontajnerom pri bytových domoch najneskôr do 7,00 hod. v deň zberu.

Mesto Ilava oddelenie technických služieb
Ing. Eva Nýblová - samostatný odborný referent
#210 | odpovedať 14.04.2017 07:33:05
Alex

Vyzva akceptovana, zastavky v Klobusiciach umyte v akcii Z :) . Kazdy moze pridat ruku k skrasleniu mestu ci mestskych casti, netreba vyzyvat mesto ci technicke sluzby :)
#209 | odpovedať 14.04.2017 07:32:58
Alex

Vyzva akceptovana, zastavky v Klobusiciach umyte v akcii Z :) . Kazdy moze pridat ruku k skrasleniu mestu ci mestskych casti, netreba vyzyvat mesto ci technicke sluzby :)
#208 | odpovedať 11.04.2017 12:23:58
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Mesto Ilava - oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa mení vývoz komunálneho odpadu nasledovne:
vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa má vykonať v piatok 14.4.2017 bude vykonaný v sobotu 15.4.2017 a vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa má vykonať v pondelok 17.4.2017 bude vykonaný súbežne s utorkovým zberom 18.4.2017, čím dôjde čiastočne k posunu vývozu.
Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň oznamujeme občanom, že zberný dvor Mesta Ilava bude v sobotu 15.4.2017 zatvorený.

Ing. Jozef Toman
#207 | odpovedať 08.11.2016 16:44:02
občianka2

Nedávno som si v Bratislave všimla, že umývali presklené autobusové zastávky, tiež by sa nám to zišlo poumývať.
#206 | odpovedať 04.11.2016 14:48:52
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!
Na základe upozornenia zbernej spoločnosti "TORIO" zabezpečujúcej dotrieďovanie separovaného odpadu upozorňujeme občanov na sústavne sa opakujúce nedostatočné roztrieďovanie jednotlivých zložiek - plasty, papier, sklo, kovy - plechovice.
Použité detské plienky patria do komunálneho odpadu a nie do plastov či papiera!!!
V prípade ďalšieho opakovania týchto problémov spoločnosť TORIO rozviaže s mestom zmluvu o odoberaní vyzbieraných plastov a papiera, čo môže mať odozvu na výšku poplatku za odpad v ďalšom období.

riaditeľ TSM
#205 | odpovedať 20.10.2016 06:12:30
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

TSM oznamujú občanom, že jesenný zber objemného odpadu končí v dňoch 21.10. - 24.10.2016. VOK budú v uvedených dňoch pristavené:
Klobušice - Hlavná cesta, Ulica Okružná, Betlehemská, Zámocká

riaditeľ TSM
#204 | odpovedať 19.10.2016 08:42:22
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

TSM oznamujú občanom, že jesenný zber objemného odpadu končí v dňoch 21.10. - 24.10.2016. VOK budú v uvedených dňoch pristavené:
Klobušice - Hlavná cesta, Ulica Okružná, Betlehemská, Zámocká

riaditeľ TSM
#203 | odpovedať 13.10.2016 07:09:34
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

TSM oznamujú občanom, že jesenný zber objemného odpadu pokračuje v dňoch 14.10 -17.10.2016.
VOK budú pristavené:
Otoč Skala, Pri družstve, Garáže Skala, Zberné suroviny, Skala - radová výstavba.

riaditeľ TSM
#202 | odpovedať 08.10.2016 16:46:53
občianka2

V jednej náboženskej prednáške na internete som čítala, že medzi sociálne hriechy, okrem hromadenia nespravodlivo (hriešne) nadobudnutého bohatstva, sociálnej nespravodlivosti, vykorisťovania chudobných, zadržovania mzdy, patrí i znečisťovanie prírodného prostredia. Technické služby nášho mesta sa nesťažujú či v domácnosti alebo na záhradných chatkách triedime odpad dobre alebo zle. Všimla som si, že máme problém s triedením obalov hlavne plechoviek z nápojov, pri zbieraní hríbov sa zas v lese odhadzujú plastové obaly. Aká je to kultúra?
#201 | odpovedať 05.10.2016 06:05:53
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

TSM oznamujú občanom, že jesenný zber objemného odpadu pokračuje v dňoch od 7.10.-10.10.2016.
VOK budú pristavené:
Ul. Kukučínova (kotolňa SNP + OSP)
Múzeum (v zadnej časti pri veži)
Ul. Jesenského
Ul. Medňanská (dvor + materská škola)

riaditeľ TSM
#200 | odpovedať 29.09.2016 08:20:36
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!
TSM oznamujú občanom, že v dňoch od 30.9. - 24.10.2016
bude vykonaný jesenný zber objemného odpadu.
Od 30.9. - 3.10. 2016 budú pristavené VOK (veľkokapacitné kontajnery) nasledovne:
na sídlisku Štúrova
ulica Štefánikova
v mestskej časti Sihoť - SEVAK, bytový dom 239, 250, Záhradnícka ulica.

riaditeľ TSM
#199 | odpovedať 13.06.2016 06:51:16
TSM Technické služby mesta

Dobrý deň,

s pracovníkmi zabezpečujúcimi vývoz komunálneho odpadu som mal dnes ráno pohovor. Na základe potvrdenia Vašich informácii dostali písomné porušenie pracovnej disciplíny s finančným krátením osobného ohodnotenia.
Budem vďačný každému občanovi, ktorý na takéto konanie pracovníkov zabezpečujúcich vývoz komunálneho odpadu v budúcnosti upozorní.

riaditeľ TSM
#198 | odpovedať 10.06.2016 21:29:42
Mario Hrubý Mario Hrubý

Rád by som sa spýtal načo sa separujú PVC fľaše a plasty do 1100l kontajnera keď aj tak v piatok ráno (dnes) skončia na IBV v smetiarskom aute /a nebolo to prvý krát/ ...
#197 | odpovedať 08.06.2016 16:46:43
Klingoln

Dobry den,
chcem sa podakovat TSM za zabezpecenie odvozu travy.

Pridať príspevok

1 2 3 4 5 > >>