Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Ako sprístupniť informácie

Postup pri sprístupňovaní informácií

Informácie sa týkajú podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného podania.

1. Osobne
Na podateľni Mestského úradu Ilava

2. Písomne
Mestský úrad Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 ILAVA

3. Faxom
+421 42 44555 22

4. Elektronickou poštou
podatelna@ilava.sk

5. Ústne
u ktoréhokoľvek pracovníka MsÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári priloženom v stati "Elektronická podateľňa"

Mesto Ilava ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených
v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:

  • štátne tajomstvo (zák.č. 100/1996 Z. z. - § 2)
  • služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 3)
  • daňové tajomstvo (zák.č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - § 23)
  • obchodné tajomstvo (obchodný zákonník)
  • ďalšie obmedzenia uvedené v § 11 zák.č. 211/2000 Z. z.

Podateľňa mestského úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo prostredníctvom podateľne mestského úradu.