Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Poskytovanie informácií v z. z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 01.03.2006 v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov schválilo túto:

Organizačnú smernicu 1/2006

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1. Táto smernica upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám
poskytovaných Mestom Ilava, prostredníctvom zamestnancov Mestského úradu Ilava (ďalej len „MsÚ"), Technickými službami mesta (ďalej len „TSM") a mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ").

2. Informácie sa poskytujú bez preukázaniu právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

3. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie. .
4. Za sprístupňovanie informácií zodpovedajú vedúci jednotlivých oddelení MsÚ , TSM Ilava, poslanci MZ.


Čl. II
Sprístupnenie informácií na základe žiadosti

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

2. Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená (t.j. MsÚ Ilava, TSM alebo MZ), kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2. MsÚ bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil, pričom poučí žiadateľa, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, MsÚ žiadosť odloží.

4. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená MsÚ.

5. Na žiadosť MsÚ odpovedá písomne, potvrdí podanie žiadosti a oznámi žiadateľovi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
6. Ak MsÚ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenie žiadosti

povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

7. Postúpenie žiadosti MsÚ bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Čl. III
Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne MsÚ so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

2. MsÚ umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. MsÚ pritom urobí opatrenia, aby nazeraním do dokumentácie neboli porušené povinnosti týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov a obchodného tajomstva.

Čl. IV
Lehoty na vybavenie žiadosti, vybavenie žiadosti

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií MsÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2. Zo závažných dôvodov môže MsÚ predĺžiť lehotu uvedenú v ods. 1., najviac však o osem pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
MsÚ predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1. V oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

3. Ak MsÚ poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a zákonným spôsobom v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

4. Ak MsÚ žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

5. Ak MsÚ v lehote na vybavenie žiadosti neposkytol informácie alebo nevydal rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnil, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
6. Proti rozhodnutiu MsÚ Ilava o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva MsÚ.

7. O odvolaní rozhoduje primátor mesta v lehote do 15 dní od doručenia odvolania. Ak primátor v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za doručenie tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

Čl. V
Evidencia žiadostí

1. MsÚ Ilava vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia žiadostí je vedená v podateľni MsÚ Ilava v samostatnom denníku.
Evidencia obsahuje tieto údaje :
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti)
d) podanie opravného prostriedku.

Čl. VI
Úhrada nákladov

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Za takéto náklady sa považujú náklady na
obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov
vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier
obstaranie obalu, a to najmä obálok
odoslanie informácií,a to najmä na poštovné.

2. Úhrady sú príjmami MsÚ Ilava.

3. Žiadateľ uhradí predmetné náklady
poštovou poukážkou,
v hotovosti do pokladne.

V prípade sprístupnenia informácií v sídle MsÚ je žiadateľ povinný uhradiť úhrady uvedené v bode 1. tohto článku pred sprístupnením informácií.

5. V prípade sprístupnenia informácií poštou je MsÚ oprávnený využiť formu dobierkovej zásielky.

Čl. VII
Povinné zverejňovanie informácií

A. MsÚ Ilava je povinný zverejniť tieto informácie:

1. spôsob zriadenia mestského úradu, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
3. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia MsÚ vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
4. postup, ktorý musí MsÚ dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých MsÚ koná a rozhoduje,
6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré MsÚ vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,
7. označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia hodnota bola vyššia ako 20 - násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktorý mesto previedlo do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu
a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno
b) adresa pobytu alebo sídlo
c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa
(odsek 7 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu. Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia podľa odseku 7. sa považujú, ak ide o vlastné zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezplatné nadobudnutie, cena obvyklá za obdobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia).
8. Informácie uvedené v bode 1. - 7. sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,
v sídle MsÚ v Ilave.

B. Informácie poskytované TSM Ilava

1. TSM Ilava sprístupnia iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom mesta a o obsahu plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

C. Informácie poskytované mestským zastupiteľstvom

MZ je povinné zverejniť:

1. termíny jeho zasadnutí a návrh programu rokovania.
2. zápisnice z verejných zasadnutí,
3. texty všeobecne záväzných nariadení,
4. texty schválených všeobecných záväzných nariadení,
5. údaje o účasti poslancov na zasadnutiach,
výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí MZ.

Čl. VIII
Ochrana utajovaných skutočností

1. Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne tajomstvo alebo služobné tajomstvo, alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií, alebo patrí do daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, MsÚ ju nesprístupní s uvedením odkazu na:
a) zákon o ochrane štátneho, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií,
b) § 23b odst. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  znení neskorších predpisov v zmysle ktorého je z daňového tajomstva vyňaté zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov, u ktorých MsÚ ako správca dane eviduje podľa stavu k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka daňové nedoplatky presahujúce u fyzickej osoby sumu 5. 000,- Sk a u právnickej osoby sumu 50. 000,- Sk.

Čl. IX
Ochrana obchodného tajomstva

1. Informácie označované ako obchodné tajomstvo MsÚ Ilava nesprístupní.

2. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie
a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a obchodné dedičstvo,
životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,
b) o znečisťovaní životného prostredia
c) ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom mesta
d) o štátnej pomoci a informácie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.

Čl. X
Ochrana osobnosti a osobných údajov

1. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy MsÚ sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

2. Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby ,ktoré sú spracúvané v informačnom systéme MsÚ, mestský úrad sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

3. MsÚ Ilava sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom MZ, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci. Podľa prvej vety sa sprístupňujú údaje v rozsahu:
a) titul, meno, priezvisko,
b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
c) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej funkcie,
d) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
e) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.

Čl. XI
Podmienky obmedzenia prístupu k informáciám

Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva MsÚ tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.


Čl. XII
Záverečné ustanovenia

1. Táto organizačná smernica bola schválená MZ v Ilave dňa 01.03.2006, uznesením č. 1/2006 a nadobúda účinnosť dňom 16.03.2006.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto organizačnej smernice sa ruší Smernica k vykonávaniu zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 29.12.2000.

V Ilave, dňa 10.03.2006