Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

CVČ


Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovnú, vzdelávaciu , záujmovú,
rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane prázdnin.

Úlohou zaradenia je:
- usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeže a ich rodičov,
- vytvárať podmienky pre rozvoj schopností v praktickej činnosti,
- podporovať návyky účelného využívania voľného času,
- motivovať mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne
postavenie, materinský jazyk či farbu pleti,
- poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školským zariadeniam, občianskym združeniam, a ďalším právnickým, alebo fyzickým osobám, ktoré o spoluprácu požiadajú, alebo sa vzájomne dohodnú.

Dôraz kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno -patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, rozvoj informačných a poradenských služieb pre deti a mládež, vytváranie predpokladu pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov v záujme účinného napĺňania miestnej i regionálnej politiky voči mladej generácii.


 

Prihláška za člena CVČ - tlačivo:

Žiadosť o prijatie za člena CVČ (vo formáte .doc)
Žiadosť o prijatie za člena CVČ (vo formáte .pdf)