Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Materské školy

MATERSKÁ ŠKOLA v Ilave sídli na ulici MEDŇANSKÁ 512,   019 01 ILAVA
Telefón:   042/44 650 76 E-mail: skolka@ilava.sk
riaditeľka: Janka Harušincová 

Materská škola v Ilave sa nachádza na ulici Medňanskej – v typizovanej, účelovej budove,
danej do prevádzky v roku 1979. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku
od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola
poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.
V súčasnosti je jej prevádzkovateľom a zriaďovateľom Mesto Ilava.
Kolektív zamestnankýň pozostáva z deviatich kvalifikovaných učiteliek, riaditeľky, vedúcej
školskej jedálne, školníčky, dvoch upratovačiek, hlavnej kuchárky, dvoch pomocných kuchárok.
Dostatočne veľké priestory tried umožnili vytvoriť centrá a hrové kútiky pre deti, zároveň aj
miesta pre odpočinok a rušnejšie pohybové aktivity.
Od 16. 1. 2006 sa materská škola na základe predloženého projektu Zdravá škola a výsledkov
prvej fázy jeho realizácie stala členom siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.
Stratégia materskej školy a jej ďalšie smerovanie sa zakladá na podpore zdravia, zdravého
životného štýlu a na preferovaní športovo – pohybových aktivít detí počas celého dňa.
Vypracovaním projektu Otvorená škola – oblasť športu – rok 2005 a jeho akceptáciou získala
materská škola finančné prostriedky na obnovu preliezačiek na školskom dvore.
Nadštandartné aktivity materskej školy :
- športovo – pohybové podujatia
- škola v prírode
- predplavecká príprava
- cvičenie rodičov a detí
- oboznamovanie s cudzím jazykom – anglický jazyk
- tanečný krúžok
- výtvarný krúžok
Významné dni v materskej škole :
- otvorenie školského roku a privítanie nových detí
- návšteva policajtov, požiarnikov, lekárky
- exkurzia v mestskom múzeu
- návšteva v ZŠ Ilava
- Mikulášska besiedka – Vianoce
- Fašiangy v MŠ, Morena
- Veľká noc
- Deň matiek
- MDD
- rozlúčka s predškolákmi


MATERSKÁ ŠKOLA v Klobušiciach sídli na ulici OKRUŽNÁ 5,   019 01 ILAVA - KLOBUŠICE
Telefón:   042/44 650 93 E-mail: klskolkal@ilava.sk
0911 465 093

Janka Pilátová - riaditeľka materskej školy 

Materská škola Ilava – Klobušice sa nachádza v peknom kľudnom prostredí. Poskytuje celodennú
starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Kapacita materskej školy je 32 detí.
MŠ pripravuje pre deti rôzne aktivity – karneval
- športové hry
- súťaže
- besiedky pre celú mestskú časť
- spoločný výlet rodičov a detí
Činnosť detí je obohatená o výučbu anglického jazyka, výtvarný krúžok a rehabilitačné cvičenia. Tieto činnosti zabezbečujú kvalifikovaný odborníci.


 

Dokumenty

Informácia o materskej škole

Prevádzka MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie