Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Príhovor primátora mesta

 

Mesto Ilava  s   mestskými časťami Klobušice a Iliavka je prirodzeným centrom Ilavskej kotliny z pohľadu histórie,ale aj novodobých dejín.Je historickým mestom a pojmom minimálne v regióne Považia.

Vážiac si dejiny mesta, úsilie našich predkov, ich prežité roky, krv, pot, mozole a starosti, ktoré s tým boli spojené, cítim zodpovednosť za súčasnosť, ale aj budúcnosť nášho mesta. Som optimista a verím, že Ilava má všetky predpoklady na to, aby prežila, rozvíjala sa a bola stále atraktívnejšia pre svojich občanov, návštevníkov, investorov.

Svojou polohou napĺňame a budeme napĺňať  poslanie nie počtom obyvateľstva veľkého, ale spádového mesta so všetkými službami, potrebami, spoluprácou s okolitými obcami, našimi prirodzenými dlhodobými partnermi. Dôvera, ktorú mi občania mesta zvolením za primátora dali, ma zaväzuje realizovať spoločnú víziu zdravého, harmonického, prirodzeného rozvoja mesta.

Tu potrebujem zdôrazniť, že považujeme za našu prirodzenú súčasť aj miestne časti Klobušice a Iliavka.

 Okrem pokračovania k lákaniu nových investorov do mesta chceme skvalitniť spoločenský a kultúrny život v ňom tak, by sa Ilava úspešne rozvíjala ku prospechu a spokojnému životu  všetkých jej obyvateľov.

Budem dbať na plynulý a zmysluplný rozvoj vo všetkých oblastiach  tak, aby  boli uspokojené potreby občanov všetkých vekových kategórií.

V rámci projektu komplexnej starostlivosti o bezpečnosť a zdravie občanov je potrebné v našom meste vyriešiť kritické dopravné miesta, doplniť dopravné značenia.. Bezpečnosť mesta riešiť i vybudovaním kruhového objazdu – centrálnej križovatky.

V oblasti investičnej  výstavby vytvárať podmienky a aktívne vyhľadávať ďalších investorov, prednostne výrobné a obchodné firmy s ekologicky nekonfliktnou činnosťou, dobudovať infraštruktúru, cesty a siete v mestskej časti Klobušice , citlivo riešiť výstavbu bytov, ktoré by boli cenovo primerané možnostiam občanov a bytovej politike štátu, rozšíriť  sieť parkovísk a vybudovať na vymedzených miestach garáže . Za účelom zminimalizovania hrozby záplav vyregulovať a zabezpečiť pravidelnú údržbu sútoku korýt Porubského a Košeckého potoka.

V oblasti sociálnej starostlivosti skvalitniť starostlivosť o starobných a invalidných dôchodcov, dobudovať klub dôchodcov a vytvoriť im podmienky, aby sa cítili aktívnymi plnohodnotnými občanmi mesta.

Budem sa usilovať o zrealizovanie skutočnej a zmysluplnej reformy základného školstva, pravidelným investovaním do materiálno technického a personálneho vybavenie všetkých škôl na území mesta. S využitím projektu Škola Školský dvor – škola pre mládež získať finančné prostriedky na  vybudovanie nového ihriska, ktoré by slúžilo na športové vyžitie širokej verejnosti . Projekt zameraný na komplexné riešenie areálu by  poskytoval univerzálne ihrisko na futbal s umelo trávnatým povrchom a osvetlením, všetky druhy loptových hier, pieskovisko s rozbehovou dráhou, tenisový kurt...

Počas môjho pôsobenia vo vedúcej funkcii mesta budem dbať o čistotu v meste, pravidelné čistenie a údržbu verejných priestranstiev,  usilovať sa o efektívne fungovanie technických služieb. Preferovať výsadbu zelene vo všetkých mestských častiach. Len čisté udržiavané mesto, v ktorom nedominuje kameň, betón, asfalt, železo a murivo, ale hlavne krásna a vkusná zeleň je zdravým mestom.

 

Ing.Štefan Daško

primátor mesta Ilava