Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Úspešné a podané projekty volebného obdobia za roky 2007 - 2010


Euro flagRealizovaný projekt

PROJEKT: Územný plán mesta
Finančné prostriedky poskytnuté z MVaRR

Operačný program Základná infraštruktúra

Hodnota projektu: 1 918 586,00 Sk
Zdroj EU: 75%
Zdroj ŠR+vlastné zdroje: 25 %

Cieľ projektu:
Zlepšenie podmienok pre efektívne vykonávanie stratégie regionálnej politiky vypracovaním záväzného územnoplánovacieho dokumentu. Súčasne bude tvoriť základ pre aktivity v rámci programovacieho obdobia rokov 2007 - 2014.

Dokumenty:

 

Euro flagRealizovaný projekt
PROJEKT:
Rekonštrukcia areálu ZŠ na Medňanskej ulici v Ilave

učebný pavilón 1
učebný pavilón 2
školská jedáleň
telocvičňa vrátane prístavby

ROP
Prioritná os 1: Infraštruktúra vzdelávania

Hodnota projektu: 1 233 798,73 EUR
Zdroj EU: 85%
Zdroj ŠR+vlastné zdroje: 15 %

Cieľ projektu:
Skvalitnenie vyučovacieho a výchovného procesu žiakov a zníženie energetickej náročnosti daných prevádzok
(bližšie v časti Dokumenty)

Dokumenty:

  

 

Euro flag
Trvanie realizácie projektu:
10/2009 - 09/2011
PROJEKT:
Získajme nové poznatky modernými formami

Dopytovo orientovaný projekt

Operačný program: Vzdelávanie
Miesto realizácie projektu: Medňanská 514/5, Ilava

Výška nenávratného finančného príspevku: 153 497,60 €
Cieľ projektu:
Prestavba vzdelávacieho systému základnej školy v rámci vedomostnej ekonomiky s orientáciou na moderné formy a informačno-komunikačné technológie
(bližšie v časti Dokumenty)

 

Dokumenty:


Euro flagRealizovaný projekt

PROJEKT: Cez Karpaty na vohľady
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 až 2013

OP 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Hodnota projektu: 61 705,07 €
Zdroj EU: 85%
Zdroj ŠR+vlastné zdroje: 15 %

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je podpora kultúrneho rozvoja a spolupráce cezhraničných regiónov Valašskokloboucka a Ilavskodubnicka v
oblasti tradícií ľudovej kultúry a tradície ochotníckeho divadelníctva regiónu.
(bližšie v časti Dokumenty)

Dokumenty:

  
Euro flagRealizovaný projekt 5/2010
PROJEKT: Európa pre občanov

v rámci Programu Európa pre občanov

Schválený NFP: 10 900 Eur

Cieľ projektu:
Spájať ľudí z miestnych spoločenstiev v rámci Európy, aby zdieľali a vymieňali si skúsenosti, názory a hodnoty, aby sa učili z histórie a tak vytvárali svoju budúcnosť. Podporuje výmeny a diskusie medzi európskymi občanmi z rôznych krajín a rôznymi spôsobmi.
(bližšie v časti Dokumenty)

Dokumenty:

  
Euro flagSchválený projekt 7/2010

PROJEKT: Dni slovensko-českej kultúry
Program cezhraničnej spolupráce
1.3 Fond mikroprojektov

Schválený NFP: 22 869.41 EUR

Cieľ projektu:
Využitie slovensko-českého potenciálu miest Klimkovice a Ilava na prehĺbenie cezhraničnej spolupráce a podporu a zachovanie slovensko-českej kultúry v oblasti.
(bližšie v časti Dokumenty)

Dokumenty:

  

 

Euro flagSchválený projekt
PROJEKT:
Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny

ROP
Prioritná os 4: Regenerácia sídiel

Celkové výdavky: 766 745,53 EUR
Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrnouristického potenciálu mesta, zvýšenie kvality bezpečnosti verejných priestranstiev.
(bližšie v časti Dokumenty)

Dokumenty:

  
Euro flagPodaná žiadosť na projekt
PROJEKT:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta ILAVA

OP 2510002 Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os 2 - ENERGETIKA

Hodnota projektu: 263 000 EUR

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejno-prospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
(bližšie v časti Dokumenty)

Dokumenty:

  
Euro flagPodaná žiadosť na projekt

PROJEKT: Zberný dvor ILAVA
OP 2410000 OP Životné prostredie
Prioritná os 4 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Hodnota projektu: 360 000 EUR


Cieľ projektu:
Vybudovanie zberného dvora na oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu, investície do modernizácie a mechanizácie systému separácie.
(bližšie v časti Dokumenty)

Dokumenty:

  

 

logo DKRealizovaný projekt

PROJEKT: Nákup literatúry pre knižnicu DK

Gestor programu: Sekcia kultúrneho dedičstva

Hodnota projektu: 3110 EUR
z toho je 5 % spoluúčasť z vlast. fin. prostriedkov


Zámery, ciele a výsledky projektu:
Dôvodom našej žiadosti je výrazné zredukovanie rozpočtu na
akvizíciu kníh na rok 2010. Už rozpočet na rok 2009 nam bol
krátený na výšku 2323 €. S novým rozpočtom, ktorý nám priznali
vo výške 500 € sme veľmi nespokojní, keďže budeme musieť
takmer úplne obmedziť nákup literatúry všetkých žánrov. Tieto
vyhliadky sú pre našu knižnicu priam likvidačné, tým viac, že sme
spádová knižnica so značnými nárokmi aj na náučnú literatúru.

Dokumenty:

  

 

Ďalšie projekty:


 
 Názov projektuPlnenie v (€)
(v r. 2007 v Sk)
Účasť na plnení projektu
 
erb mesta

Internetová stránka mesta Ilava - www.ilava.sk

Jedným z prvých povolebných rozhodnutí primátora a jeho zástupcu po nástupe do funkcie bol návrh na nové vybudovanie internetovej stránky mesta, ktorá by zodpovedala vyššou kvalitou i štandardom prezentácie Mesta Ilava. Okrem toho mala splniť aj požiadavku primátora poskytnúť väčšiu interakciu mesta s občanmi o zámeroch mesta prostredníctvom otvorenej internetovej diskusie.

Z niekoľkých riešiteľských a cenových ponúk bola vybraná pre tvorbu stránky ako najvhodnejšia ponuka od firmy Maurit s.r.o, v zastúpení Ing. Ľuboša Magáta, nakoľko aj overené referencie firemných aplikácií zodpovedali kritériám aj predstavám formy budúcej ilavskej stránky.

Po predložení dôvodov a vysvetlení vízií pre rekonštrukciu stránky, ktoré podal primátor, viceprimátor a informatik mesta na mestskom zasadnutí, bolo na uznesení MsZ č.4/2007 odsúhlasené financovanie mestskej stránky sumou 119 000 Sk. Po prvých úspechoch medzi občanmi, návštevníkmi stránky aj oceneniach v súťažiach bol podaný neskôr ďalší návrh na jej rozšírenie a zefektívnenie o videogalériu, audiogalériu s využitím hlásení mestského rozhlasu na stránke, následne aj športový portál Mgr. Michala Klobučníka, virtualizácia prezentácie vybraných objektov mesta Ilava a rozšírenie o stránky partnerských družobných miest Gyor, Mikolow a Klimkovice, a rozšíril sa aj webhosting stránky.

V inováciách na web stránke mesta sa bude pokračovať i naďalej.


Ocenenia v súťaži:Prednosťou stránky je aj bohatá fotogaléria a jej pravidelná aktualizácia o ktorú sa starajú pracovníci DK (predovšetkým Mgr. Miroslav Toman, Oľga Tomášová, Mgr. Magda Pajánková) pod vedením Mgr. Andreja Škvaru, Ing. Jozef Tichý a Mgr. Anna Bakošová v oblasti športu

 


Na administrácii web stránky sa podieľa desiatka administrátorov, ktorí pozostávajú zo zamestnancov i pridelených pracovníkov, ktorí za pridelenú oblasť zodpovedajú aj pravidelnou aktualizáciou. Hlavnými administrátormi sú zástupca primátora a informatik, ktorí majú plný prístup na stránku, ostatní majú prístupové práva podľa hierarchie vybraných činností a pracovného zaradenia. Informatik zodpovedá za celkový chod aj koordináciu stránky a administrátorov, s prednostom MsÚ rieši tiež zmluvné a obchodné podmienky inovácií.

Aktuality: všetci administrátori s pridelenými právami pre časť "Aktuality"
Úradná tabuľa: všetci administrátori s pridelenými právami pre časť "Úradná tabuľa"
Rozhlasová moderácia na stránke: Mgr. Magda Pajánková, Mgr. Alena Teicherová, Mgr. Miroslav Toman a Mgr. Andrej Škvaro
Video záznam, úpravy a video strih: Mgr. Andrej Škvaro, Mgr. Miroslav Toman a informatik
Nové kultúrne akcie, kalendár podujatí: Oľga Tomášová, Mgr. Andrej Škvaro

 

Doplnkové technické zabezpečenie pre činnosti na web stránke mesta:
Fotoaparát Canon EOS 400 D
Videokamera HDD
Audio modul pre rozpoznávanie signálu z PC na rozhlasovú ústredňu
samostatný PC s audio modulom , diaľkovo pripojený k rozhlasovej ústredni
Plánovací SW pre časovanie záznamu správ
Audio SE SoundBooth pre spracovanie audia záznamu rozhlasu na stránku
Pinnacle 12 pre strih a konverziu videa
Široký rozsah doplnkového free SW pre konvertovanie zvuku, obrazu a videa


Dokumenty:

 

    
erb mestaRegulácia Podhradského potoka - Sihoť

Rok 2006 bol jasným varovaním, čo môže spôsobiť  vodný živel. Po záplavách na Sihoti v roku 2006 bolo na základe  iniciatívy primátora Ing. Štefana Daška a prednostu MsÚ Ing. Ľubomíra Turcera  vyvolané jednanie na Slovenskom vodohospodárskom podniku v Nimnici, kde sa dohodlo prebágrovanie Podhradského potoka v mestskej časti Sihoť (viď foto). Následne mesto iniciovalo  podanie grantového projektu, ktorého výsledkom by mal byť stav znázornený na VIZUALIZÁCII Podhradského potoka. Len vďaka týmto prvotným úpravám koryta nedošlo v roku 2010 k opätovnému zaplaveniu Sihote.
 

Dokumenty:

  1. Žiadosť generálnemu riaditeľovi SVP
  2. Vizualizácia Podhradského potoka - foto
  3. FOTOGALÉRIA "Regulácia Podhradského potoka"
  
    
erb mestaBezplatný prístup na internet v knižnici DK

Národný projekt MK SR - Internetizácia knižníc

Celková obstarávacia cena predmetu výpožičky:
405 581, 94 Sk
  
 
Technické vybavenie projektu:

server IBM s operačným systémom Solaris
UPS GE match 1500 (záložný zdroj napätia)
24 - portový switch (sieťový prepínač) LINKSYS SR224
8 monitorov LCD 17'' napojených na 8 koncových zariadení Sun Ray
Tlačiareň IBM Inforprint 1612 Express
 

 

Dokumenty:

    
erb mesta

Výstavba športových šatní

2 681 967,80 Skz vlast. fin.
    
erb mesta

Prístupová cesta ku garážam ul. Moyzesova

1 004 454,70 Skz vlast. fin.
    
erb mestaFutbalové a multifunkčné umelotrávnaté ihriská na ZŠ ul. Medňanská
Spolu za obidve ihriská:

4 651 499 Sk
 
    
  cudzie + vlastné zdroje
    
 - z toho:  
    
 - Futbalové ihrisko2 363 966 Sk 
    
  

cudzie zdroje:
SFZ
UEFA
Minist. školstva
Podnik. subj. mesta
Podnik. subj.+
fyzické os.

vlastné zdroje:
vrátane oplotenia +podložie pod ihrisko

    
 - Multifunkčné ihrisko1 899 205 Sk 
    
  vlastné zdroje:
vybudovanie ihriska vrátane podložia pod ihrisko
    
 - Osvetlenie pre obidve ihriská388 328 Sk 
    
 

Dokumenty:

  
    
erb mesta

Splašková a dažďová kanalizácia IBV Klobušice

2 588 969,90 Sk274 775 Sk

z rozp. + z príspevkov občanov

z vkladu FO

    
erb mesta

Komunikácie IBV Klobušice

9 259 897,14 Skz úveru
    
erb mesta

Rekonštrukcia ul. Hurbanova

1 367 040,47 Sk

1 468 151,19 Sk

z vlast. fin. prostrd. mesta

z úveru

erb mestaRekonštrukcia sociál. zariadení v DK757 033,70 Skz vlast. fin. prostrd. mesta
    
erb mesta

Prístupová komunikácia ku garážam ul. Kukučínova

53 249,90 Sk


1 942 294,57 Sk

z vlast. fin. prostrd. mesta

z úveru

    
erb mesta

Rekonštrukcia ul. Zámockej - pokládka asfaltového koberca - rekonštrukcia a modernizácia


1 187 132,14 Sk

z úveru
    
erb mestaSplašková kanalizácia - ul. Zámocká (časť)
1 074 032,50 Sk
z vlast. fin. prostrd. mesta

 

erb mestaRekonštrukcia hygienických zariadení na požiarnej zbrojnici294 858,20 Skz vlast. fin.
    
erb mesta

Oplotenie ihriska ZŠ ul. Medňanská

440 505 Skz vlast. fin.
    
erb mestaChodník k bytovke č. 472 - ul. Kukučínova159 536,80 Skz vlast. fin.
    
erb mesta

Cesta k bytovke č. 177 na Sihoti

662 110,29 Skz vlast. fin.
    
erb mestaDofinancovanie ihrísk Medňanská760 876,50 Skz vlast. fin.
    
erb mesta

Svetelné prechody štátna cesta č. 1/16

1 793 120,40 Skz vlast. fin.
    
erb mestaSuterén DK Ilava - zatekanie - havária737 788,90 Skz vlast. fin.

 

erb mestaOprava splaškovej kanalizácie MŠ Ilava370 000 Skz vlast. fin.
    
erb mesta

DK Iliavka - sklad paliva, izolácia suterénu

78 187,76 €úverové zdroje
    
erb mesta

Rekonštrukcia kotolne DK Ilava

77 932.99 €úverové zdroje
    
erb mesta

Vybudovanie Okružnej križovatky s prispením Slovenskej správy ciest a LIDL v.o.s

115 969,56 €z vlast. fin.
    
erb mesta

Rekonštrukcia podláh ZŠ - zo ŠR

15 109,72 €zo ŠR.
    
    
erb mesta

Dar zdravotníckych pomôcok pre zdravotne alebo telesne postihnutých občanov od nórskej spoločnosti Hjelpemiddelsentralen.

Z celkového počtu 33 pomôcok, je:
11 invalidných vozíkov
20 invalidných rolátorov a
2 adaptéry na WC

Dokumenty:

 

 

 
    
erb mesta

Výmena okien v materskej škôlke Ilava a Klobušice

Na obstaranie nákupu okien prebehla elektronická aukcia v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní - podrobne v časti dokumenty.

Dokumenty:

 

 

 

36 777 €
(po úspore 25%)

 

 

z vlast. fin.Odkazy