Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Vízia Ilavy

Mesto Ilava ako okresné mesto, má prirodzený potenciál rozvoja v oblasti kultúrnej, priemyselnej a sociálnej. Ako každé väčšie mesto na Slovensku sa rozvoj mesta odvíja od kvalitne spracovaného územného plánu mesta. Územný plán mesta tvorí osnovu budúcej výstavby v nasledujúcich rokoch. Pôvodný územný plán sídelného útvaru Dubnica nad Váhom z roku 1986 v ktorom bola zahrnutá aj Ilava nespĺňal požiadavky mesta. V súčasnosti má Ilava vypracovaný územný plán, ktorý sa snažil reagovať na potreby v bytovej oblasti, lebo tak, ako sa bude riešiť bytová výstavba, následne sa bude rozširovať diverzita služieb zo strany súkromných podnikateľov. Následne po zvýšení ekonomického potenciálu novými investormi ako, Indupol, Kaufland, Leoni, Visteon / cca 2 500 pracovných miest/ mesto eviduje zvýšený záujem občanov z okolitých miest a obcí o bývanie. Z tohto dôvodu sa spracoval Územný plán zóny „Za sv. Jánom" kde bude vytvorených 200 bytových jednotiek v bytových domoch. V súčasnosti sa už realizuje výstavba bytových jednotiek na Medňanskej ulici a na Sihoti, ďalej v lokalite za Medňanskou sa už realizovala 1. etapa dvoch bytových jednotiek z celkového plánovaného počtu 5. bytoviek. Plánuje sa vybudovať bytovka o počte 20 bytov v Klobušiciach za Domom kultúry, kde by sa mali nachádzať hlavne jednoizbové byty a garzónky.
Environmentálna politika mesta smeruje v najbližšom období do mestskej časti Klobušice, kde je potrebné dobudovať splaškovú kanalizáciu pre cca 700 obyvateľov. Mesto dalo vypracovať projekt z ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky na reguláciu Podhradského potoka, ktorý už viackrát ohrozoval obyvateľov mestskej časti Sihoť.
V predchádzajúcich rokoch bolo započaté v mestskej časti s výstavbou sídliska o kapacite 40 RD, teraz už vo finále dokončovania a kolaudovania rodinných domov, kde bolo potrebné dokončiť vrchný kryt miestnych komunikácií a chodníkov.
Čo sa týka parkovacích plôch, mesto má v pláne riešiť parkovanie za garážami na Kukučínovej ulici. Okrem toho sa formou súkromnej investície obchodného reťazca vybudovali ďalšie parkovacie plochy. Ústav na výkon väzby taktiež postupne buduje parkovacie plochy mimo námestia, ktoré budú slúžiť zamestnancom. Týmito investíciami by sa malo odbremeniť parkovanie v rámci námestia. Tu mesto úspešne pripravilo grantový projekt Centrálnej mestskej zóny, ktorý sa bude realizoval koncom roka 2010.
Zvýšená motorizácia spoločnosti si vyžaduje bezpečnostné opatrenia v meste, hlavne na št. ceste I/61, kde mesto v spolupráci so súkromným sektorom už vybudovalo centrálnu okružnú križovatku. Dva priechody pre chodcov so semaformi taktiež slúžia rizikovým zložkám obyvateľstva a to najmä zrakovo postihnutým občanom a deťom.
V horizonte niekoľkých rokov ŽSR zmodernizujú železničnú trať prechádzajúcu mestom. Železničné priecestie budú riešiť formou podjazdu a zmodernizujú podchod pre peších a cyklistov.
Ďalšie aktivity budú smerovala do mestských častí Ilavy. V Klobušiciach sa výmenou niektorých okien čiastočne rekonštruovala Materská škola. V miestnej časti Iliavka sa zas rekonštrukciou kultúrneho stánku pre miestnych obyvateľov zlepšili možnosti kultúrno - spoločenského života.
I v oblasti podpory športu Mesto Ilava vybudovalo dve viacúčelové umelo-trávnaté ihriská, ktoré slúžia na loptové hry. Mesto sa rozhodlo ich umiestniť v areáli ZŠ na ul. Medňanskej, ktorá prešla radikálnou výmenou starých okien, obnovou fasády.