Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Dodatok č.1 k VZN č.2/2009

Dátum: 26.05.2017

MESTO ILAVA

 Mierové námestie 16/31, 019 01 ILAVA

 

 

Dodatok č. 1

 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta

 

Obdržia:     Sekretariát primátora

                     Prednosta

                     Hlavný kontrolór

                     Právnik

                     Vedúci oddelení

Vypracoval:právnik v spolupráci s finančno-majetkovým oddelením

 

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 23.05. 2017 podľa ustanovenia § 6  a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov schvaľuje tento:

 

Dodatok č. 1

kvšeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta

Čl. I.

 

1)    Týmto dodatkom sa mení čl. VIII Zúčtovanie poskytnutej dotácie v bode I. nasledovne:

1. Žiadateľ dotácie je povinný použiť dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia, vždy najneskôr do 15.12. príslušného kalendárneho roka.

2)    Týmto dodatkom sa doplňuje v čl. VIII Zúčtovanie poskytnutej dotácie bod 7  nasledovne:

7.  Ak žiadateľ dotácie nevyúčtuje použitie dotácie včas, môže mu byť udelená pokuta vo výške 10%  z poskytnutej dotácie.

3)    Týmto dodatkom sa  mení čl. IX Vrátenie poskytnutej dotácie v bode 2 nasledovne:

2. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti žiadateľ do rozpočtu mesta súčasne s vyúčtovaním dotácie, najneskôr však  do 15.12. príslušného kalendárneho roka.

Čl. II.

 

1)    Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia ostávajú nezmenené v platnosti.

2)    Dodatok č. 1 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Ilave dňa 23. mája  2017 uznesením č. 4/2017 .

3)    Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 12. júna 2017.

 

        V Ilave dňa 25.05.2017

 .....................................

                                                                                                                 Ing. Štefan Daško 

                                                                                                                 primátor mesta

Vyvesené schválené VZN: 26.05.2017

Zvesené:  12.06.2017

______________________________

Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 05.05.2017                                                      

Zvesený návrh: 23.05.2017