Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Dodatok č. 3 k VZN 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ilava

Dátum: 02.04.2015 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_navrhVZN_april2015.pdf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Vyvesené dňa: 02.04.2015                                     Zvesené dňa: 17.04.2015

             Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 21. apríla 2015 podľa

 §6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa

 § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 schvaľuje  tento :

 

Návrh

 

D o d a t o k č. 3

 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava

ktorým sa upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta takto:

 

Čl. I.

1. V prílohe č.1 VZN „Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Dome kultúry Ilava“  sa v ods. 1. Za užívanie miestností v Dome kultúry Ilava  ( ďalej len DK )  stanovuje nájomné a úhrady za poskytovanie služieb nasledovne:

 

1. Za prenájom sály DK:  30,- €/hod.

2. Za prenájom sály neziskovým organizáciám na členské schôdze max 2 – krát do roka a max. na 3 hod. v týždni  /pondelok – štvrtok/  :

 - jedna výročná členská schôdza na základe písomnej žiadosti – zdarma

-  druhá a nasledujúce za poplatok: 5,- €/sedenie

4. Za prenájom sály na predajnú akciu: 320,- €/deň od 07:00 do 17:00 hod.

5. Za prenájom sály, vestibulu, šatní a baru na usporiadanie tanečnej zábavy, plesu alebo diskotéky: 450,-€

6. Za prenájom veľkej zasadačky vrátane použitia kuchynky: 20,-€/hod.

7. Za prenájom malej zasadačky vrátane použitia kuchynky: 15,-€/hod.

8. Za prenájom vestibulu: 15,-€/hod.

9. Na jednotlivých akciách sa bude vyberať nájomné za prenájom nasledovných hnuteľných vecí:

     - drobný inventár ( poháre, taniere, príbory, šálky ): 30,-€

     - obrusy: 50,-€

 

 

2. V prílohe č.3 VZN „Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Kultúrno – spoločenskom dome Klobušice“ sa stanovuje nájomné a úhrady za poskytovanie služieb nasledovne:

 

1. Za prenájom KSD pre obyvateľov mesta Ilava:

- svadba a spoločenské podujatie : 120,- €/deň

- životné jubileum: 70,-€/deň

2. Za prenájom KSD pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Ilava:

- svadba a spoločenské podujatie: 150,-€/deň

- životné jubileum: 90,-€/deň

 

3. V prílohe č.4 VZN „Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v Hasičskej zbrojnici“ sa stanovuje nájomné a úhrady za poskytovanie služieb nasledovne:

 

1. Za prenájom Hasičskej zbrojnice pre obyvateľov mesta Ilava:

- svadba a spoločenské podujatie : 50,-€/deň

- životné jubileum: 20,-€/deň

 

4. V prílohe č.5 VZN „Úprava výšky nájomného za užívanie športovísk vo vlastníctve mesta Ilava“ sa v ods. II. Futbalové ihrisko MFK Ilava stanovuje nájomné za užívanie nasledovne:

1. Za bod 1. a bod 2. sa dopĺňa bod 3., ktorý znie:

3. Prenájom prístrešku na ihrisku bez šatní: 10,-€/hod.

 

5. Za prílohu č. 5 sa dopĺňa príloha č. 6 „Úprava výšky nájomného za užívanie miestností a úhrad za poskytovanie služieb v budovách TSM“, ktorá stanovuje nájomné za poskytovanie služieb nasledovne:

1. Za prenájom sály na TSM Ilava, okrem schôdzí mestských častí: 10,-€/hod.

 

 Čl. II.

1.  Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava zostávajú nezmenené v platnosti.

2.  Dodatok č. 3 k VZN  č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava  bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 21. apríla 2015,  uznesením   č. 2/2015.

3.   Dodatok č. 3 k VZN  č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava nadobúda účinnosť dňa 08. mája 2015.

V Ilave, dňa 01. apríla 2015

 .....................................

Ing. Štefan Daško
primátor mesta

 

Vyvesený schválený dodatok k VZN: 23.04.2015

Zvesené:  08.05.2015                              

_____________________________

Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 02.04.2015                                 

Zvesený návrh: 17.04.2015