Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Dátum: 04.07.2016 | Súbor na stiahnutie: pdf dohoda_vyplnovacie_pravo.pdf (0,48 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Dohoda o vylpňovacom práve k blankozmenke č. 866/2016/D uzavretá medzi stranami:


Mesto Ilava, IČO: 00317331 , Mierové námestie 16/31, 019 Ol Ilava (ďa1ej len Dlžník)


Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320
155, zapísaná v obchodnom regisll1 Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len Veriteľ).