Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Informácia verejnosti o skončení vyvlastňovacieho konania

Dátum: 13.09.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_end_vyvlastnenie.pdf (0,03 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny orgán vykonávajúci pôsobnost' vyvlastňovacieho orgánu (ďalej len "vyvlastňovací orgán") podľa § 7 ds. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastńovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o vyvlastňovaní") týmto podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o vyvlastňovani informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania.


Účel vyvlastnenia:

Vytvorenie nevyhnutného prístupu ku stavbe súp. č. 863 na pozemku parc. C-KN c. 35/2 v kat. území Ilava podľa § 108 ods. 2 pism. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov ...

-jan-