Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Koncepcia rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

Dátum: 26.08.2007 | Súbor na stiahnutie: pdf koncepcia_ilava2.pdf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

 

 
erb

Koncepcia rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky

Mesto Ilava

 


(Celú štúdiu si môžete stiahnuť z pdf súboru na tejto stránke )Z obsahu Koncepcie rozvoja Ilavy v oblasti tepelnej energetiky:

 
  strana:
1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 7
1.1 Analýza územia 7
1.1.1  Správne členenie obce 8
1.1.2  Demograficképodmienky. 9
1.1.3  Klimaticképodmienky. 10
1.1.4  Geografické údaje 11
1.2 Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení 11
1.2.1 Zariadenia na výrobu, z ktorých je zabezpečovanádodávka tepla pre bytovúsféru   11
1.2.2 Zariadenia na výrobu tepla pre podnikateľskýsektor (priemysel, poľnohospodárstvo, obchody, služby a pod.) 13
1.2.3 Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovúzástavbu 14
1.3 Analýza zariadenína spotrebu tepla 15
1.3.1  Zariadenia na spotrebu tepla pre bytovýa verejný sektor 15
1.3.2  Zariadenia na spotrebu tepla pre podnikateľskýsektor 17
1.3.3  Zariadenia na spotrebu tepla pre individuálnu výstavbu 18
1.4 Analýza dostupnosti palív a energie na územíobce a ich podiel na zabezpečovanívýroby a dodávky tepla 18
1.5 Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životnéprostredie 19
1.6 Spracovanie energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor 19
Rozdelenie podľa dodaného tepla a vyrobeného tepla 20
1.6.1 Energetická bilancia výroby a spotreby tepla bytového a verejného sektoru 21
1.6.2 Energetická bilancia výroby a spotreby tepla podnikateľského sektoru 23
1.6.3 Energetickábilancia individuálnych zdrojov tepla 23
1.7 Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie 23
1.7.1Biomasa 24
1.7.1.1 Technicky využiteľný potenciál biomasy 24
1.7.1.2  Potencionálne zdroje dendromasy 27
1.7.1.3  Potencionálne zdroje poľnohospodárskej biomasy 27
1.7.1.4 Možnosti využitia biomasy v meste Ilava 29
1.7.2 Slnečná energia 34
1.7.2.1 Využitie slnečnej energie 34
1.7.2.2 Technicky využiteľný potenciál solárnej energie SR 37
1.7.3  Geotermálna energia 38
1.7.4  Využitie tepelných čerpadiel 40
1.7.5  Využitie druhotných energetických zdrojov 41
1.8 Predpokladanývývoj spotreby tepla na území obce 41
   
2. NÁVRH ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍA BUDÚCEHO ZÁSOBOVANIA
TEPLOM ÚZEMIA OBCE
42
2.1  Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 42
2.2 Vyhodnotenie opatrenína realizáciu jednotlivých alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 43
2.2.1  Druhy úsporných opatrení 43
2.2.2  Beznákladové opatrenia 44
2.2.3  Nízkonákladové opatrenia 44
2.2.4  Vysokonákladové opatrenia 45
2.2.5  Súhrn navrhnutých opatrení 45
2.2.6  Definovanie variantov 46
2.2.6.1 Variant č. 1 46
2.2.6.2 Variant č. 2 47
2.3 Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení. 48
2.3.1  Metóda hodnotenia 48
2.3.2  Vyhodnotenie variantov 50
2.3.3  Enviromentálne hodnotenie variantov 51
2.3.4  Výber optimálneho variantu 52
2.3.5.2 Metodika a kritériávýberu 52
2.3.5.2 Zhrnutie variantov 53
   
3.  ZÁVERY A DOPORUČENIA PRE ROZVOJ TEPELNEJ ENERGETIKY NA ÚZEMÍ MESTA  55
3.1 Návrh záväznej časti koncepcie rozvoja tepelnej energetiky mesta Ilava 56
   
ZOZNAM TABULIEK  
TABUĽKA 1 POČET OBYVATEĽOV MESTA ILAVA V DLHODOBEJ RETROSPEKTÍVE 9
TABUĽKA 2 SKLADBA OBYVATEĽOV MESTA ILAVA V ROKU 2004 9
TABUĽKA 3 DOMOVÝ A BYTOVÝFOND V MESTE ILAVA V R. 2001 9
TABUĽKA 4 PROGNÓZA POČTU OBYVATEĽOV V ILAVE V R. 2006, 2011, 2016 10
TABUĽKA 5 NORMALIZOVANÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY 10
TABUĽKA 6 POČTY ZDROJOV A ICH INŠTALOVANÝ VÝKON PRE BYTOVÝ SEKTOR 13
TABUĽKA 7 POČTY ZDROJOV A ICH INŠTALOVANÝ VÝKON PRE VEREJNÝ SEKTOR 13
TABUĽKA 8  POČTY ZDROJOV A ICH INŠTALOVANÝ VÝKON PRE PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR  13
TABUĽKA 9  SUMARIZÁCIA SPOTRIEB A VYKONANÝCH OPATRENÍ PRE PLYNOVÉ KOTOLNE 15
TABUĽKA 10 MNOŽSTVO A DRUH SPOTREBOVANÉHO PALIVA 18
TABUĽKA 11 MNOŽSTVO SPOTREBOVANÉHO TEPLA V PALIVE 18
TABUĽKA 12 MNOŽSTVO DODANÉHO A VYROBENÉHO TEPLA 20
TABUĽKA 13 ČLENENIE SPOTREBY TEPLA PODĽAÚČELU VYUŽITIA PRE BYTOVÝ A VEREJNÝ SEKTOR 21
TABUĽKA 14 SÚHRN  NAVRHOVANÝCH  OPATRENÍ,  NÁKLADOV  A  ROČNÝCH ÚSPOR PRI ICH REALIZÁCII 45
TABUĽKA 15 TABUĽKY VSTUPNÝCH HODNÔT A VÝSLEDKOV EKON. HODNOTENIA VARIANTOV 50
TABUĽKA 16 SÚČASNÝ STAV PRODUKCIE EMISIÍ 52
TABUĽKA 17 ZNÍŽENIE EMISIÍ–ROZDIEL SÚČASNÉHO STAVU A VARIANTOV  Č. 1 A 2. 52
TABUĽKA 18 EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE VARIANTOV 54
TABUĽKA 19 ÚDAJE O SPOTREBÁCH TEPLA A OPATRENIACH PRE ZDROJ CTZ SNP 64
TABUĽKA 20 ÚDAJE O SPOTREBÁCH TEPLA A OPATRENIACH PRE ZDROJ PK ŠTÚROVA 64
   
ZOZNAM OBRÁZKOV  
OBRÁZOK 1 SITUAČNÁ SCHÉMA POLOHY OBCE 7
OBRÁZOK 2 SITUAČNÁ SCHÉMA MESTA ILAVA 8
OBRÁZOK 3 CENTRÁLNY TEPELNÝ ZDROJ SNP 11
OBRÁZOK 4 KOTOLŇA ŠTÚROVA 12
OBRÁZOK 5 GRAF REALIZOVANÝCH OPATRENÍ V BYTOVÝCH DOMOCH 15
OBRÁZOK 6 TABUĽKA NORMATÍVOV SPOTRIEB TEPLA PODĽA VYHLÁŠKYČ.328 16