Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Nájomný bytový dom

Dátum: 20.12.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_najomny_bytovy_dom.pdf (0,52 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 7.12.2016 podala
spoločnosť MK CAR,s.r.o., Bitarová 301, 010 04 Žilina, IČO: 36 438 821 v zastúpení
spoločnosťou K project, s.r.o., Lúky 528/1, 013 14 Kamenná Poruba IČO: 48 255 866
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu „Nájomný bytový dom,novostavba „
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 719/7, 719/12, 719/23, 719/24, 719/26, 719/27, 719/28, 719/29, 719/30 v katastrálnom území Ilava.

-mol-