Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Návrh VZN Dodatok 2 k VZN 3/2016

Dátum: 13.02.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_2kvzn_prispevky.pdf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Návrh
Dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016

o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava

takto:

Čl. I.

 

1)    V Čl. VI. s názvom Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí sa mení ods.1, ktorý teraz znie:

1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne vo výške:

a)    Na jedno dieťa -  15,- €,

b)    Na každé druhé dieťa - 7,50,- €

c)    Na každé ďalšie dieťa – bez poplatku

d)    Na každé dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi1- bez poplatku.

 

Čl. II.

 

1)    Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava ostávajú nezmenené v platnosti.

2)    Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ilave uznesením ............ dňa 28. februára 2017.

3)    Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.04.2017.

_________________________

 

1Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                       


Ing. Štefan Daško 

primátor mesta

Vyvesené schválené VZN:

Zvesené:  

______________________________

Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 13.02.2017               

-prav-

                                       

Zvesený návrh: 28.02.2017