Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Návrh záverečného účtu Mesta Ilava za rok 2013

Dátum: 23.05.2014

Mesto  Ilava,Mierové námestie 16/31, ILAVA

 

N á v r h
Záverečný účet Mesta ILAVA

za rok 2013


 

V Ilave,  28. marec  2014

Vyvesené dňa :  23. 5. 2014
Zvesené dňa  :

 

OBSAH :

1.      Rozpočet Mesta Ilava na rok 2013
2.      Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3.      Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4.      Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku )  hospodárenia za rok 2013
5.      Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6.      Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7.      Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8.      Hospodárenie príspevkových organizácií
9.   Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
( podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. )
10.  Podnikateľská činnosť
11.  Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči :

  • zriadeným a založeným právnickým osobám
  • ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
  • štátnemu rozpočtu
  • štátnym fondom
  • rozpočtom iných obcí
  • rozpočtom VÚC

  12. Hodnotenie plnenia programov Mesta Ilava

 

 


PRÍLOHY:

-FMO-