Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie - Bytový dom 32 b.j. rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky - KRAPS

Dátum: 03.04.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_pripojka030419.pdf (0,6 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 


Verejná vyhláška - OZNÁMENIE
Ilava 02. 04.2019
o začatí stavebného a vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania

 

Stavebník: K.RAPS, s.r.o.
so sídlom:  SNP 900/13, 019 01 Ilava
IČO:          43 862 489

podal dňa: 25. 03. 2019 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu

"Bytový dom - 32 b.j., HBV na p. č. 2053/85 - lokalita za Medňanskou Ilava"

stavebné objekty: SO 03 - Rozšírenie verejného vodovodu a prípojka

SO 04 - Dažd'ová kanalizácia-strechy
SO 05 - Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a prípojka
na pozemkoch: C-KN pare. č. 2053/85, 2053/104, 2053/115, 2053/117
katastrálne územie: Ilava

-rend-