Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie - EPM TRADE, s.r.o., Hôrky 316,010 04 Žilina

Dátum: 02.05.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_oznamenie020519.pdf (0,15 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje EPM TRADE, s.r.o., Hôrky 316,010 04 Žilina
(ďalej len "stavebník") dňa 3.4.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
"11688 - Ilava - Za medňanskou - predÍžene NNK"
na pozemku pare. č. KN 2053/85, 2053/104, 2053/107, 2053/109 registra "C" ako líniová stavba, v
katastrálnom území Ilava. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Ilava, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vykonávajúci
prenesený výkon štátnej správy podľa § 5, písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s ustanovením § 61
ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
17. máia 2019 (piatok) o 10:30 hodine
so stretnutím pozvaných: na stavebnom úrade Mesta Ilava, !.poschodie, č.dv.

-hozd-