Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o správnom konaní

Dátum: 30.04.2019

 

 

Oznámenie mesta Ilava podľa §3 ods. 6 Zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní ( správny poriadok)

Číslo konania: 673/2019

Dátum začatia konania: 18.04.2019

Dátum zverejnenia:

 

Mesto Ilava začína podľa §18 Správneho poriadku Správne konanie v zmysle §51 a nasledujúce zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch konanie vo veci priestupku proti poriadku v správe podľa §46 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, s poukazom na §7 Zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

                Správne konanie sa začína na podnet orgánu oprávneného na objasňovanie priestupkov, a to Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, Odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie Policajného zboru Ilava, ktoré podaním zo dňa 12.04.2019, doručeným mestu Ilava 18.04.2019 pod sp. zn ORPZ-TN-OPP6-78/2019-P predložilo na prejednanie spisový materiál vo veci podozrenia zo spáchania priestupku na území mesta Ilava konkrétnou osobou, ktoré spočíva v nezabránení voľného pohybu psa okrem priestorov na to určených.

                Podľa §33 ods. 1,2 Správneho poriadku účastník konania a zúčastnené osoby majú právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky na ústnom pojednávaní  a správny orgán je povinný dať účastníkom konania zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu ako i spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Mesto Ilava nariadi vo veci v zmysle §21 zákona č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku ústne pojednávanie.

 

Ing. Viktor Wiedermann

      Primátor mesta

 

 

 

- msu-al