Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena

Dátum: 18.09.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zapis_vecnebremeno.pdf (0,17 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.VEC: Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena- LV č. 2112 a LV č. 3115,
katastrálne územie Ilava


Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 O zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje ako
podielovému spoluvlastníkovi pozemku parc. KNC č. 2047/201 a 2047/601, kat. územie Ilava
vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnutel'ností na list vlastníctva č. 2112 a 3115 pre
kat. územie Ilava.

Názov stavby: "Ilava- zahustenie TS Štúrova."

Vecné bremeno bolo zriadené podl'a ust. § 11 ods. 1 písm. f/, g/, ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech oprávneného z vecného
bremena: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO: 36 442 151, ktoré spočíva v priznaní práva uloženia inžinierskych sietí s ochranným
pásmom na pozemok parc. KNC č. 2047/201 a 2047/601 a právo vstupovať na pozemky pešo,
autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky, kontroly, údržby, odstraňovania porúch
a havárií, výmeny elektrického kábla alebo jeho častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné
porasty, ktoré by mohli ohroziť prevádzku el. kábla, v rozsahu geometrického plánu č. 218/2016
a vykonávanie na predmetnom pozemku povolené činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky
sústavy, alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podl'a platných právnych predpisov.

-jan-